Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.Do druku

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję

od 2016 r. do 2019 r.

 

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.) z dniem 30 czerwca 2015 r.  upływa nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

 

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ustalił, że z Gminy Michałów wybrany winien być jeden ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pińczowie (nowoutworzonym z dniem 1 lipca 2015 r.).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)  prezesi właściwych sądów;

2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                                o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku                          o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Michałów, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Sekretariat Urzędu Gminy w Michałowie w godzinach pracy.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 41 356 52 43 (wew. 40) lub 41 356 52 44.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

1)  Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

2)  Link do strony znajduje się również na BIP Gminy, www. archbip.michalow.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie - w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Wyboru ławnika Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.

 

 

 

 


Załączone pliki
karta zgłoszenia2015.pdfKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (karta zgłoszenia2015.pdf - 289.593 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:55:11 Redaktor: Marcin Panek
Lista_osob_lawnik_2015.pdfLista osób zgłaszających kandydata na ławnika (Lista_osob_lawnik_2015.pdf - 498.306 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:56:33 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_lawnicy2015.pdfOświadczenie o niekaralności (oswiadczenie_lawnicy2015.pdf - 182.996 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:57:40 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_lawnicy2015rodz.pdfOświadczam, że nie jestem i nigdy nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej (oswiadczenie_lawnicy2015rodz.pdf - 263.959 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:59:51 Redaktor: Marcin Panek
zapytanie-o_udzielenie_informacji2015.pdfZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE (zapytanie-o_udzielenie_informacji2015.pdf - 209.104 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 13:00:57 Redaktor: Marcin Panek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2194
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2015-06-15 11:43:02
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl