Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Stypendium szkolne
Zasiłek szkolny
Zasiłek rodzinny
Informacja z realizacji zadań GOPS
Zarządzenia 2009r.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 


Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie znajduje sie pod adresem: www.bip-gops.michalow.pl

 


Zgodnie z Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Michałowie Nr XI/43/90 utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie".
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jest jednostką organizacyjną Gminy Michałów utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z ustaw.
Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

ZADANIA WŁASNE GOPS
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1. opracowanie i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3. udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
8. praca socjalna,
9. organizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10. tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną,
11. dożywianie dzieci,
12. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca,
14. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych,
15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

ZADANIA ZLECONE GOPS
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową,
3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz a zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt Gminy Michałów.
Wójt gminy Michałów udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy.

STANOWISKA PRACY
W Ośrodku zatrudnieni są następujący pracownicy:
- kierownika Ośrodka - mgr Magdalena Ziółkowska,
- pracownik socjalny- mgr Monika Strączek,
- aspirant pracy socjalnej - Agnieszka Socha

Informacje niezbędne do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Prawo do świadczeń z pomocy przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00zł zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej  jednego z powodów:
- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub cieżkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradnoci w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu dozycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł wyliczając dochód z gospodarstwa rolnego.

ZASIŁEK STAŁY
Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00zł. miesięcznie,
- w przpadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;
Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodwym a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00zł. miesięcznie.
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.
W 2005 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 30% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny 20% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. A w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Uchwała Nr XXIV/145/2005 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów mówi, że:
pomoc materialna o charakterze socjalnym ze środków budżetu gminy może być udzielona jako:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny,
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Michałów.
Pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do czasu ukonczenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi nieprawidłowościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych- do czasu ukonczenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

GODZINY PRACY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie urzęduje w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

e-mail: gops.michalow@op.pl

Stypendium szkolne
Zasiłek szkolny
Zasiłek rodzinny
Informacja z realizacji zadań GOPS
Zarządzenia 2009r.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Załączone pliki
Uchwala_nr_XX_123_2004_statut_GOPS.pdfUchwała Nr XX/123/2004 (Uchwala_nr_XX_123_2004_statut_GOPS.pdf - 60.825 KB)
Data publikacji: 2004-11-18 09:09:41 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwała Nr XX/123/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
Uchwala_nr_XX_123_2004_zalacznik.pdfZałącznik do uchwały Nr XX/123/2004 (Uchwala_nr_XX_123_2004_zalacznik.pdf - 263.15 KB)
Data publikacji: 2004-11-18 09:50:30 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik do Uchwały Rady Gminy Michałów Nr XX/123/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 12432
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-27 16:54:43
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-07-17 13:56:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl