Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Panek
2015-07-24 08:12:15
Marcin Panek
2015-07-24 08:11:48
Modyfikacja tre?ci strony Struktura organizacyjna Urz?du
Marcin Panek
2015-05-25 12:58:18
Marcin Panek
2015-05-25 12:58:05
Modyfikacja tre?ci strony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
Ostatnia wersja strony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
Marcin Panek
2015-04-13 14:03:53
Marcin Panek
2015-04-13 14:03:42
Modyfikacja tre?ci strony Rady So?eckie
Ostatnia wersja strony Rady So?eckie
Marcin Panek
2015-04-10 12:30:30
Marcin Panek
2015-04-10 12:30:22
Modyfikacja tre?ci strony Rady So?eckie
Ostatnia wersja strony Rady So?eckie
Marcin Panek
2015-04-10 12:19:13
Marcin Panek
2015-04-10 12:18:05
Modyfikacja tre?ci strony Rady So?eckie
Ostatnia wersja strony Rady So?eckie
Marcin Panek
2015-04-01 12:32:24
Marcin Panek
2015-04-01 12:32:09
Modyfikacja tre?ci strony Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Ostatnia wersja strony Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Marcin Panek
2015-03-16 12:16:21
Marcin Panek
2015-03-16 12:16:02
Modyfikacja tre?ci strony Wykaz so?ectw i so?tysów
Ostatnia wersja strony Wykaz so?ectw i so?tysów
Marcin Panek
2015-02-11 11:40:02
Marcin Panek
2015-02-11 11:39:45
Modyfikacja tre?ci strony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
Ostatnia wersja strony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
Marcin Panek
2015-02-09 13:41:54
Marcin Panek
2015-02-09 13:41:37
Modyfikacja tre?ci strony Podatek i op?aty rok 2007
Ostatnia wersja strony Podatek i op?aty rok 2007
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:43
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:43
Usuni?cie pliku Uchwala_Nr_XXX_190_2005_11_24_inkaso.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:40
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:40
Usuni?cie pliku Zal4_Uchwala_Nr_XXX_189_2005_11_24_formularze.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:37
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:37
Usuni?cie pliku Zal3_Uchwala_Nr_XXX_189_2005_11_24_formularze.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:34
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:34
Usuni?cie pliku Zal2_Uchwala_Nr_XXX_189_2005_11_24_formularze.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:31
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:31
Usuni?cie pliku Zal1_Uchwala_Nr_XXX_189_2005_11_24_formularze.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:28
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:28
Usuni?cie pliku Uchwala_Nr_XXX_189_2005_11_24_formularze.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:25
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:25
Usuni?cie pliku Uchwala_Nr_XXX_188_2005_11_24__stawki_podatku_transport.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:22
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:22
Usuni?cie pliku Uchwala_Nr_XXX_187_2005_11_24_stawki_podatku_nieruchomosci.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:19
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:19
Usuni?cie pliku Uchwala_Nr_XXI_132_2004_30_11_2004_zwolnienie_podatek_nieruchomosci.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:16
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:16
Usuni?cie pliku Uchawla_nr_XI_74_03_w_sprawie_oplaty_administracyjnej.pdf ze strony Podatek i op?aty
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:13
Marcin Panek
2015-02-09 13:40:13
Usuni?cie pliku Uchawla_nr_XI_69_03_stawki_ustalenia_stawek_podatku_od_posia.pdf ze strony Podatek i op?aty
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl