Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

Zapytanie ofertowe - Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodoci?gowej w Micha?owie.
Data publikacji: 2015-07-22 15:04:12
 

Wynik zapytania ofertowego - Remont elewacji budynku ZPO Micha?ów
Data publikacji: 2015-07-09 14:23:37
 

Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku ZPO w Micha?owie
Data publikacji: 2015-06-19 15:27:06
 

Wynik zapytania ofertowego - Dostawa materia?ów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Micha?ów
Data publikacji: 2015-06-15 13:52:53
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHA?ÓW
Data publikacji: 2015-06-03 13:53:24
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa i poprawa bezpiecze?stwa drogi gminnej BUJNÓWKA-SADKÓWKA od km 0+000 do km 2+600
Data publikacji: 2015-06-03 11:59:08
 

Wynik zapytania ofertowego - Na wykonanie us?ugi geodezyjnej- podzia? geodezyjny nieruchomo?ci – dz. nr 284 obr?b Tur Dolny
Data publikacji: 2015-06-01 12:07:56
 

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykonanie us?ugi geodezyjnej – podzia? nieruchomo?ci w miejscowo?ci Tur Dolny „
Data publikacji: 2015-05-22 12:49:45
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa materia?ów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Micha?ów.
Data publikacji: 2015-05-20 12:34:53
 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Micha?ów.
Data publikacji: 2015-05-08 15:04:52
 


Archiwum przetargów
2006-07-31 14:13:20
OG?OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - „Budowa przy??czy wodoci?gowych w miejscowo?ci Zagajówek”.
 
2006-06-30 09:52:28
WYKAZ NIERUCHOMO?CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA?Y
 
2006-06-30 09:43:28
Og?oszenie - wykaz nieruchomo?ci do sprzeda?y
 
2006-04-10 12:19:51
OG?OSZENIE Wójt Gminy w Micha?owie dzia?aj?c na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U. Nr 261, poz.2603 z 2004r z po?n. zmianami.) OG?ASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzeda? nieruchomo?ci komunalnych Gminy Micha?ów.
 
2006-02-14 16:38:05
Og?oszenie - wykaz nieruchomo?ci stanowi?cych mienie komunalne gminy Micha?ów przeznaczonych do wynajmu i dzier?awy
 
2005-12-30 09:40:17
I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY MICHA?ÓW
 
2005-12-22 15:14:31
Przetarg nieograniczony o warto?ci powy?ej 60000 euro. Budowa sieci wodoci?gowej z przy??czami i zbiornikami w Gminie Micha?ów – etap 2
 
2005-12-16 09:24:41
OG?OSZENIE - I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzeda? nieruchomo?ci komunalnych Gminy Micha?ów
 
2005-12-08 13:24:16
Og?oszenie - wykazu nieruchomo?ci stanowi?cych mienie komunalne gminy Micha?ów przeznaczonych do wynajmu i dzier?awy.
 
2005-10-31 09:59:58
Zawiadomienie o wy?o?eniu do wgl?du spisu inwentaryzacyjnego
 
2005-10-31 09:53:05
OG?OSZENIE - Wójt Gminy Micha?ów informuje, ?e zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z pó?n. zmianami) na tablicy og?osze? Urz?du Gminy w Micha?owie wywieszony zosta? na okres 21 dni tj. od 31.10.2005 r. do 21.11.2005 r. wykaz nieruchomo?ci b?d?cych w?asno?ci? Gminy Micha?ów przeznaczonych do sprzeda?y w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego
 
2005-10-31 09:51:39
WYKAZ NIERUCHOMO?CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA?Y
 
2005-10-26 15:43:05
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dostawa kruszywa kamiennego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Micha?ów
 
2005-10-13 17:03:50
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTO?CI PONI?EJ 60.000 EURO - „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCI?GOWEJ WRAZ Z PRZY??CZAMI I OBIEKTAMI TOWARZYSZ?CYMI DLA MIEJSCOWO?CI MICHA?ÓW – BETLEJEM, MICHA?ÓW - CHY?KA, PAW?OWICE, TUR DOLNY, TUR PIASKI, TUR GÓRNY, ZAWALE NIEGOS?AWSKIE, JELCZA MA?A, JELCZA WIELKA, WROCIERY?, S?DOWICE W GMINIE MICHA?ÓW”
 
2005-10-09 20:35:15
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTO?CI PONI?EJ 60.000 EURO - „Zakup oleju opa?owego wraz z dostaw? do Zespo?u Placówek O?wiatowych w W?chad?owie i Urz?du Gminy w Micha?owie”
 
2005-10-09 18:21:02
OG?OSZENIE Wójt Gminy Micha?ów informuje, ?e zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z pó?n. zmianami) na tablicy og?osze? Urz?du Gminy w Micha?owie wywieszony zosta? na okres 21 dni tj. od 11.10.2005 r. do 02.11.2005 r. wykaz nieruchomo?ci b?d?cych w?asno?ci? Gminy Micha?ów przeznaczonych do sprzeda?y w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego
 
2005-10-06 09:54:05
WÓJT GMINY MICHA?ÓW og?asza konkurs na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Micha?owie
 
2005-09-06 15:07:02
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja cz??ci pomieszcze? OSP na Gminny O?rodek Kultury” – roboty budowlane.
 
2005-08-05 14:52:10
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTO?CI PONI?EJ 60.000 EURO - satelitarne pod??czenie do Internetu
 
2005-08-05 14:47:48
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTO?CI PONI?EJ 60.000 EURO - Zakup sprz?tu komputerowego
 
2005-07-26 15:12:29
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja cz??ci pomieszcze? OSP na Gminny O?rodek Kultury” – roboty budowlane.
 
2005-07-19 15:27:30
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dowóz uczniów do szkó? podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Micha?ów w okresie od 01.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
 
2005-06-29 14:53:17
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 1541002 „Tomaszów przez wie?”.
 
2005-06-29 14:52:28
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej: „Jelcza Wielka – Jelcza Ma?a”
 
2005-06-29 14:51:34
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Przec?awka przez wie?”.
 
2005-06-24 13:16:17
WYKAZ NIERUCHOMO?CI DO DZIER?AWY
 
2005-06-24 13:12:22
OG?OSZENIE Wójt Gminy Micha?ów dzia?aj?c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku)
 
2005-06-07 14:56:07
Samorz?dowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Micha?owie 28-411 Micha?ów Micha?ów 286 woj. ?wi?tokrzyski tel. 041-35-65-670 OG?ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTO?CI DO 60 000 EURO NA ZACI?GNI?CIE KREDYTU W WYSOKO?CI 267 000 Z? Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE ZOBOWI?ZA? P?ACOWYCH PRACOWNIKÓW SAMORZ?DOWEGO ZAK?ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MICHA?OWIE
 
2005-05-10 15:54:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa kruszywa kamiennego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Micha?ów
 
2005-04-14 07:17:35
Og?oszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomo?ci stanowi?cych mienie komunalne gminy Micha?ów przeznaczonych do dzier?awy
 
2005-01-28 12:39:38
OG?OSZENIE Wójt Gminy Micha?ów dzia?aj?c na podstawie Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa? na zbycie nieruchomo?ci (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? ni?ej wymienionej nieruchomo?ci stanowi?cej mienie komunalne gminy Micha?ów
 
2005-01-18 16:03:42
Wójt Gminy Micha?ów dzia?aj?c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku)
 
2004-12-28 07:22:32
OG?OSZENIE Wójt Gminy Micha?ów dzia?aj?c na podstawie Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa? na zbycie nieruchomo?ci og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? ni?ej wymienionych nieruchomo?ci stanowi?cych mienie komunalne gminy Micha?ów
 
2004-10-25 16:31:19
Og?oszenie o przetargu na sprzeda? nieruchomo?ci
 
2004-09-20 15:35:01
WYKAZ Wójt Gminy Micha?ów podaje do wiadomo?ci, ?e nast?puj?ce nieruchomo?ci stanowi?ce w?asno?? komunaln? gminy Micha?ów zosta?y przeznaczone do sprzeda?y, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2000 r, Nr 46, poz. 543 z pó?niejszymi zmianami)
 
2004-09-02 13:14:06
OG?OSZENIE Wójt Gminy Micha?ów og?asza niezale?ne przetargi pisemne nieograniczone na sprzeda? ni?ej wymienionych nieruchomo?ci stanowi?cych mienie komunalne gminy Micha?ów
 
2004-07-20 14:53:35
OG?OSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO "DOWÓZ DZIECI DO SZKÓ? I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY MICHA?ÓW W ROKU SZKOLNYM 2004/2005"
 
2004-07-15 13:03:24
Kredyt na sfinansowanie zobowi?za? za wykonany zakres rzeczowych zada? wspó?finansowanych z programu SAPARD.
 
2004-02-25 17:34:19
UJ?CIE WODY W MIEJCOWO?CI ZAGAJÓW
 
2004-02-25 17:23:30
STACJA WODOCI?GOWA "GÓRY"
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl