Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.Do druku

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Postanowienie o zarz?dzeniu referendum

Uchwa?y Pa?stwowej Komisji Wyborczej

Wyja?nienia, komunikaty i informacje Pa?stwowej Komisji Wyborczej


Załączone pliki
referendum_2015_zgloszenie_gmina.pdfZg?oszenie kandydata(ów) na cz?onka (cz?onków) obwodowej komisji do spraw referendum (obwodowych komisji do spraw referendum) w gminie MICHA?ÓW (referendum_2015_zgloszenie_gmina.pdf - 369.809 KB)
Data publikacji: 2015-07-21 11:15:15 Redaktor: Marcin Panek
referendum_2015_zgloszenie.pdfZg?oszenie kandydata(ów) na cz?onka (cz?onków) obwodowej komisji do spraw referendum (obwodowych komisji do spraw referendum) (referendum_2015_zgloszenie.pdf - 352.49 KB)
Data publikacji: 2015-07-21 11:16:31 Redaktor: Marcin Panek
OBWIESZCZENIE_Obwody_REFERENDUM_2015.pdfOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHA?ÓW z dnia 24 lipca 2015 r. (OBWIESZCZENIE_Obwody_REFERENDUM_2015.pdf - 368.1 KB)
Data publikacji: 2015-07-29 15:05:20 Redaktor: Marcin Panek
Opis: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHA?ÓW z dnia 24 lipca 2015 r. Na podstawie art. 6 ust 5 w zwi?zku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwa?y Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Micha?ów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podzia?u gminy Micha?ów na sta?e obwody g?osowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje si? do wiadomo?ci publicznej informacj? o numerach i granicach obwodów g?osowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepe?nosprawnych uprawnionych do udzia?u w referendum, o mo?liwo?ci g?osowania korespondencyjnego i przez pe?nomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarz?dzonym na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.
zarzadzenie_O29_2015.pdfZARZ?DZENIE Nr O.29.2015 (zarzadzenie_O29_2015.pdf - 268.037 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 07:33:00 Redaktor: Marcin Panek
Opis: ZARZ?DZENIE Nr O.29.2015 WÓJTA GMINY MICHA?ÓW z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp?atne umieszczanie urz?dowych obwieszcze? referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów bior?cych udzia? w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarz?dzonym na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.
informacja_w_sprawie_zg_kan_referendum2015.pdfINFORMACJA (informacja_w_sprawie_zg_kan_referendum2015.pdf - 327.606 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 07:33:45 Redaktor: Marcin Panek
Opis: w sprawie zg?aszania kandydatów na cz?onków obwodowych komisji do spraw Referendum

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2870
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2015-06-30 12:20:13
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl