Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.Do druku

INFORMACJA

o przyst?pieniu do wyborów ?awników do s?dów powszechnych na kadencj?

od 2016 r. do 2019 r.

 

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s?dów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z pó?n. zm.) z dniem 30 czerwca 2015 r.  up?ywa nieprzekraczalny termin zg?aszania kandydatów na ?awników s?dów powszechnych.

 

Zg?oszenia, które wp?yn??y do rady gminy po up?ywie terminu pozostawia si? bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zg?oszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Prezes S?du Okr?gowego w Kielcach ustali?, ?e z Gminy Micha?ów wybrany winien by? jeden ?awnik do orzekania w S?dzie Rejonowym w Pi?czowie (nowoutworzonym z dniem 1 lipca 2015 r.).

 

?awnikiem mo?e by? wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe?ni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  uko?czy? 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczy? 70 lat;

6)  jest zdolny, ze wzgl?du na stan zdrowia, do pe?nienia obowi?zków ?awnika;

7)  posiada co najmniej wykszta?cenie ?rednie.

 

?awnikami nie mog? by?:

1)  osoby zatrudnione w s?dach powszechnych i innych s?dach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodz?ce w sk?ad organów, od których orzeczenia mo?na ??da? skierowania sprawy na drog? post?powania s?dowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj?ce stanowiska zwi?zane ze ?ciganiem przest?pstw i wykrocze?;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  ?o?nierze w czynnej s?u?bie wojskowej;

8)  funkcjonariusze S?u?by Wi?ziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

?awnikiem mo?na by? tylko w jednym s?dzie.

 

Kandydatów na ?awników mog? zg?asza? radzie gminy:

1)  prezesi w?a?ciwych s?dów;

2)  stowarzyszenia, inne organizacje spo?eczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy??czeniem partii politycznych;

3)  co najmniej pi??dziesi?ciu obywateli maj?cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj?cych stale na terenie gminy dokonuj?cej wyboru.

 

Do zg?oszenia kandydata na ?awnika dokonanego na karcie zg?oszenia do??cza si? nast?puj?ce dokumenty wystawione nie wcze?niej ni? 30 dni przed dniem z?o?enia zg?oszenia:

1)  informacj? z Krajowego Rejestru Karnego dotycz?c? zg?aszanej osoby;

2)  o?wiadczenie kandydata, ?e nie jest prowadzone przeciwko niemu post?powanie                                o przest?pstwo ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe;

3) o?wiadczenie kandydata, ?e nie jest lub nie by? pozbawiony w?adzy rodzicielskiej, a tak?e, ?e w?adza rodzicielska nie zosta?a mu ograniczona ani zawieszona;

4) za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych, stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do wykonywania funkcji ?awnika;

5) dwa zdj?cia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy sk?adaniu wniosku                          o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zg?oszenia kandydata na ?awnika dokonanego na karcie zg?oszenia przez stowarzyszenie, inn? organizacj? spo?eczn? lub zawodow?, zarejestrowan? na podstawie przepisów prawa, do??cza si? aktualny (wystawiony nie wcze?niej ni? trzy miesi?ce przed dniem zg?oszenia) odpis z Krajowego Rejestru S?dowego albo odpis lub za?wiadczenie potwierdzaj?ce wpis do innego w?a?ciwego rejestru lub ewidencji dotycz?ce tej organizacji.

 

Do zg?oszenia kandydata na ?awnika dokonanego na karcie zg?oszenia przez obywateli do??cza si? list? osób zawieraj?c? imi? (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta?ego zamieszkania i w?asnor?czny podpis ka?dej z pi??dziesi?ciu osób zg?aszaj?cych kandydata.

Osob? uprawnion? do sk?adania wyja?nie? w sprawie zg?oszenia kandydata na ?awnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zosta?o umieszczone jako pierwsze na li?cie.

 

Zg?oszenia kandydatów, które nie spe?niaj? wymogów okre?lonych w ustawie i rozporz?dzeniu Ministra Sprawiedliwo?ci pozostawia si? bez dalszego biegu.

 

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ?awnika.

 

Kandydaci przed wyborami podlegaj? zaopiniowaniu przez zespó? powo?any przez Rad? Gminy Micha?ów, w szczególno?ci w zakresie spe?nienia przez nich wymogów okre?lonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ?awnika uzyskanej i sporz?dzonej na zasadach okre?lonych dla informacji o kandydacie do obj?cia stanowiska s?dziowskiego.

 

Kart? zg?oszenia wydaje oraz szczegó?owych informacji w sprawie wyboru ?awników udziela Sekretariat Urz?du Gminy w Micha?owie w godzinach pracy.

Informacje zwi?zane z wyborami ?awników udzielane s? pod numerami tel.: 41 356 52 43 (wew. 40) lub 41 356 52 44.

Kart? zg?oszenia mo?na pobra? tak?e w formie edytowalnej ze stron internetowych:

1)  Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

2)  Link do strony znajduje si? równie? na BIP Gminy, www. archbip.michalow.pl

Zg?oszenia kandydatów na ?awników nale?y sk?ada? w sekretariacie Urz?du Gminy w Micha?owie - w godzinach pracy Urz?du, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Wyboru ?awnika Rada Gminy dokona w g?osowaniu tajnym w terminie do ko?ca pa?dziernika 2015 r.

 

 

 

 


Załączone pliki
karta zg?oszenia2015.pdfKARTA ZG?OSZENIA KANDYDATA NA ?AWNIKA (karta zg?oszenia2015.pdf - 289.593 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:55:11 Redaktor: Marcin Panek
Lista_osob_lawnik_2015.pdfLista osób zg?aszaj?cych kandydata na ?awnika (Lista_osob_lawnik_2015.pdf - 498.306 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:56:33 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_lawnicy2015.pdfO?wiadczenie o niekaralno?ci (oswiadczenie_lawnicy2015.pdf - 182.996 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:57:40 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_lawnicy2015rodz.pdfO?wiadczam, ?e nie jestem i nigdy nie by?em pozbawiony w?adzy rodzicielskiej (oswiadczenie_lawnicy2015rodz.pdf - 263.959 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 12:59:51 Redaktor: Marcin Panek
zapytanie-o_udzielenie_informacji2015.pdfZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE (zapytanie-o_udzielenie_informacji2015.pdf - 209.104 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 13:00:57 Redaktor: Marcin Panek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2710
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2015-06-15 11:43:02
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl