Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Struktura organizacyjna Urz?duDo druku

W sk?ad Urz?du wchodz? nast?puj?ce stanowiska pracy :

1. Wójt – Miros?aw Walasek

2. Sekretarz – mgr in?. Henryka Gietka - B?benek

3. Skarbnik Gminy – mgr Halina G?ombi?ska

4. Kierownik USC – Aneta B?aszczyk

5. Stanowisko ds. powszechnego obowi?zku obrony, zarz?dzania kryzysowego i o?wiaty 
mgr Urszula Nowak

6. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomo?ciami i zarz?du mieniem
mgr in?. Anna Pytlak

7. Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i obs?ugi organów gminy
Paulina Jaros

8. Stanowisko ds. obs?ugi informatycznej Urz?du – mgr Marcin Panek

9. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, dzia?alno?ci gospodarczej i ochrony  ?rodowiska – mgr Dorota Purtak

10. Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury gminnej – mgr in?. Jaros?aw Sza?apski

11. Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy
mgr Ma?gorzata Leszczy?ska-Stawiarz

12. Stanowisko ds. gospodarki wodoci?gowo-kanalizacyjnej – Teresa Dzier?ak

13. Stanowisko ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obs?ugi kasowej – mgr Renata D?bek - Nocu?

14. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – dochody – Gra?yna Hanas

15. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – wydatki – mgr Wies?awa Pasternak

16. Stanowisko ds. p?ac i rozlicze? – El?bieta ?makowska 

17. Stanowisko ds. planowania finansowego i sprawozdawczo?ci oraz spraw finansowych o?wiaty – mgr Agnieszka Bochen

18. Stanowisko ds. wymiaru podatków i op?at – mgr Joanna Majcher

19. Stanowisko ds. ewidencji podatków i op?at – Teresa Gajda

20. Stanowisko ds. podatku VAT i windykacji nale?no?ci – mgr Katarzyna Bandura

21. Stanowiska pomocnicze i obs?ugi:

  - konserwatorzy.

W Urz?dzie tworzy si? nast?puj?ce stanowiska kierownicze :
1. Wójt Gminy
2. Sekretarz
3. Skarbnik Gminy
- kordynuje i nadzoruje prac? stanowisk do spraw:
- wymiaru podatku i op?at,
- ksi?gowo?ci podatkowej,
- ksi?gowo?ci bud?etowej.
4. Kierownik Urz?du Stanu Cywilnego.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 13568
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-30 14:43:48
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-06-30 14:43:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl