Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rok 2014Do druku
Zarz?dzenie Nr 10/2014 WOJEWODY ?WI?TOKRZYSKIEGO z dnia 5 lutego 2014r
Zarz?dzenia Wójta Gminy Micha?ów
Obwieszczenia Wójta Gminy Micha?ów
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie.
OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie
Uchwa?y Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie


WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZ?DOWYCH

Pa?stwowa Komisja Wyborcza - Serwis Informacyjny

Pa?stwowa Komisja Wyborcza

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach


Wyniki wyborów samorz?dowych 2014

Wyniki wyborów na wójta gminy Micha?ów:

1. BARAN Zbigniew zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA – 489 g?osów

2. GRZYBCZAK ?ukasz zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ – 118 g?osów

3. SZEWCZYK Stanis?aw zg?oszony przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW – 331 g?osów

4. WALASEK Miros?aw zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL – 1539 g?osów

5. ZIÓ?KOWSKI Bogus?aw zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - 129 g?osów


Wybory samorz?dowe 2014 do Rady Gminy Micha?ów:

Okr?g Nr 1
1. SOBCZYK Barbara – 43 g?osy
zg?oszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. WITES Krzysztof – 30 g?osów
zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. CZAPLI?SKA Aneta Bernadeta – 60 g?osów
zg?oszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. PASTERNAK Józef – 67 g?osów
zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

5. TOBO?A Marta Barbara – 7 g?osów
zg?oszona przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

6. TYBURCZYK Czes?aw Henryk – 61 g?osów
zg?oszony przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 2
1. ?UBER Dariusz Janusz – 90 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MROCZEK Marcin Stanis?aw – 6 g?osów
zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. M?Y?CZAK Miros?awa Maria – 66 g?osów
zg?oszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. SOWA Andrzej Marcin – 6 g?osów
zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

5. BOCHENEK Stanis?aw – 25 g?osów
zg?oszony przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 3
1. J?DRSZCZYK Jan Stanis?aw
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

Okr?g Nr 4
1. ZAR?BA Andrzej Józef – 54 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. FLISOWSKI Pawe? Mariusz – 25 g?osów
zg?oszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. WASILEWSKA Bo?ena Lidia – 27 g?osów
zg?oszona przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

4. PALUCH Beata - 27 g?osów
zg?oszona przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

Okr?g Nr 5
1. KOCEL Stanis?aw Wojciech – 121 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KOCEL Wioletta Anna – 82 g?osy
zg?oszona przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

3. HANAS Marta – 13 g?osów
zg?oszona przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

Okr?g Nr 6
1. B?BENEK Zbigniew – 121 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. WYWIA? Wies?aw – 43 g?osy
zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. MITR?GA Anna Sylwia – 5 g?osów
zg?oszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. WÓJCIK Mariola Iwona – 11 g?osów
zg?oszona przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

5. GRZYBCZAK Rafa? – 33 g?osy
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

6. R?BOCH Marzena - 14 g?osów
zg?oszona przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 7
1. MOTYKA Rafa? Tadeusz – 67 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KWAPIE? Ryszard Jan – 40 g?osów
zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. MORGA? Piotr Stanis?aw – 61 g?osów
zg?oszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. SCHAB Przemys?aw Kamil – 20 g?osów
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

5. GAJDA Agnieszka – 2 g?osy
zg?oszona przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 8
1. WLECIA? Jaros?aw Artur – 93 g?osy
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. B?ASZCZYK Jolanta Zofia – 25 g?osów
zg?oszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. W?SIK Marianna – 26 g?osów
zg?oszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. TOBO?A Micha? Marcin – 44 g?osy
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

5. SIKORA Tomasz – 8 g?osów
zg?oszony przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 9
1. WLECIA? Damian Sebastian – 85 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. CICHO?SKI Grzegorz – 22 g?osy
zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. KOZIARA Aleksy Józef – 53 g?osy
zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

4. ADAMUS Rafa? – 12 g?osów
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

5. ?OJOWSKI Artur Jacek – 8 g?osów
zg?oszony przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 10
1. SOWA Sylwester – 65 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. DYGO? Agnieszka Marta – 14 g?osów
zg?oszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. MATUSZCZYK Jolanta Bo?ena – 25 g?osów
zg?oszona przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 11
1. WÓJCIK Bo?ena Hanka – 58 g?osów
zg?oszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SIEKACZ Adam – 67 g?osów
zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

3. TOBO?A Marcin Pawe? – 18 g?osów
zg?oszony przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 12
1. ZYCH Artur W?adys?aw – 67 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. OLEKSY Tadeusz Mariusz – 59 g?osów
zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

3. KOKOSI?SKI Robert Micha? - 12 g?osów
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

4. KIERKOWSKA Malwina – 17 g?osów
zg?oszona przez KWW SO?TYSI GMINY MICHA?ÓW - lista nr 13

Okr?g Nr 13
1. WÓJCIK ?ukasz Pawe? – 45 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SZA?APSKI Wiktor – 17 g?osów
zg?oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO?? - lista nr 3

3. CIESIELSKA Edyta Anna – 23 g?osy
zg?oszona przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

4. KASPRZYK Marzena Zofia – 18 g?osów
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

Okr?g Nr 14
1. KLAMI?SKI Micha? - 82 g?osy
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MAZUR ?ukasz Micha? – 29 g?osów
zg?oszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. M?Y?CZAK Anna Beata – 17 g?osów
zg?oszona przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

Okr?g Nr 15
1. MIKA Zygmunt W?adys?aw115 g?osów
zg?oszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. B?BENEK Janusz Henryk – 19 g?osów
zg?oszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. KASPRZYK Krzysztof Piotr – 62 g?osy
zg?oszony przez KW DLA PONIDZIA - lista nr 10

4. RUSAK Marcin – 14 g?osów
zg?oszony przez KWW GRZYBCZAK ?UKASZ - lista nr 12

 

 

Zarz?dzenie Nr 10/2014 WOJEWODY ?WI?TOKRZYSKIEGO z dnia 5 lutego 2014r
Zarz?dzenia Wójta Gminy Micha?ów
Obwieszczenia Wójta Gminy Micha?ów
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie.
OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie
Uchwa?y Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7778
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2014-02-13 09:10:50
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl