Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2012Do druku
INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Michałowie

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę

1 etat – pełny wymiar czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Michałowie

Michałów 115

28-411 MICHAŁÓW

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne (konieczne) związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:  

1) posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) ukończyła:

 a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub

 b) podyplomowe studia administracyjne.

6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

 a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

 b) w służbie cywilnej, lub

 c) w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

 d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Ponadto kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika USC powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw:

- Prawo o aktach stanu cywilnego,

- O ewidencji ludności i dowodach osobistych

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą, 

2. Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem urzędniczym:


1) znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

2) znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego,

3) znajomość przepisów prawa  w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej.

4) umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa,

5) umiejętność wystąpień publicznych, komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami,

6) mile widziana znajomość języków obcych.

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

1. Prowadzenie całości spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych obejmujących w szczególności:

- prowadzenie ewidencji ludności oraz udzielanie informacji osobowo-adresowych;

- prowadzenie spraw z zakresu realizacji obowiązku meldunkowego, przygotowywanie decyzji i wydawanie zaświadczeń w sprawach zameldowania i wymeldowania;

- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość osób i prowadzenie postępowań z tym związanych;

- prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów tożsamości, utratą obywatelstwa polskiego, zgonu osoby posiadającej taki dokument;

- wykonywanie czynności w razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową;

- prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów urodzeń małżeństw i zgonów oraz dokumentacji zbiorczej tych akt, a w szczególności:

- wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego - sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz rejestrów pomocniczych tych akt;

- sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;

- kierowanie wniosków o unieważnienie, sprostowanie lub ustalenie treści aktów stanu cywilnego;

- prowadzenie postępowań w razie zaginięcia lub zniszczenia w całości lub części księgi stanu cywilnego;

- prowadzenie postępowania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji stanu cywilnego,

- przyjmowanie przewidzianych prawem oświadczeń,

- prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego w tym z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce.

3. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

4. Wykonywanie czynności związanych ze zmianą imienia i nazwiska.

5 . Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

6. Sporządzanie informacji dla celów kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży.

7. Sporządzanie testamentów w trybie przewidzianym w art. 951 KC.

8. Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych wraz z kontrolą dokumentów.

9. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w tym:

- przygotowanie i prowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej oraz udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

- wykonywanie zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz prowadzenie dokumentacji dot. Akcji Kurierskiej,

- realizacja zadań związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych MON i MSWiA,

10. Organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami urzędu oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji planistyczno-szkoleniowej w tym zakresie.

11. Opracowanie analiz, sprawozdań i realizacja zadań obronnych dla potrzeb Wojewody.

12.Udział w opracowaniu wytycznych Wójta do działalności obronnej i rocznych planów zamierzeń obronnych gminy.

13.Uczestniczenie w szkoleniach obronnych organizowanych przez szczeble nadrzędne.

14. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad :

- opracowywaniem i opiniowaniem planów obrony cywilnej i obronnych gminy,

- przygotowaniem i prowadzeniem akcji kurierskiej,

- przygotowaniem ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

- tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,

- nakładaniem obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

- nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,

- opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji obronnej, takiej jak :

a) planu zapewniającego realizację zestawu zadań przewidzianych do realizacji w podwyższonej gotowości obronnej,

b) regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W” oraz obsady personalnej Urzędu i szczególnego zakresu obowiązków stałej gotowości obronnej państwa,

c) dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,

d) dokumentacji dotyczącej organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru,

e) dokumentacji organizacyjno-planistycznej związanej z przygotowaniem tymczasowego miejsca pracy urzędu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz zapewnienia w tym czasie warunków funkcjonowania w określonym trybie pracy.

a). informacja o warunkach pracy

Nazwa stanowiska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Środowisko pracy

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Praca będzie się odbywała w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Michałowie. Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe i sale, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku tj. sanitariaty, korytarze, schody. W budynku brak jest windy, a ciągi komunikacyjne uniemożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów.

Środki pracy

Komputery, drukarka, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.


b). informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.michalow.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie,

4) kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

7) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

10) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

11)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

12)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”


VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie,


W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę i godzinę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu).


Dokumenty doręczone po ww. terminie nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.


VII. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr K/12/2012 Wójta Gminy Michałów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Nr 38/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie w dniu 30 listopada 2012 r. w godz. 14.00 – 15.30.


W dniu 3 grudnia 2012 r. od godz. 1000 komisja prowadzić będzie indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Michałowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michałowie oraz na stronie internetowej urzędu (www.michalow.pl).

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.


 

Dokumenty do pobrania :


- kwestionariusz osobowy

 

 

 

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2130
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2012-11-20 10:53:21
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2012-11-29 08:38:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl