Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2011Do druku
INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
WÓJT GMINY MICHAŁÓW
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie
– podinspektor ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę
1 etat – pełny wymiar czasu pracy
I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Michałowie
Michałów 115
28-411 MICHAŁÓW

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne z elementami rachunkowości budżetowej lub zarządzania,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7) posiada dobrą znajomość obsługi komputera oraz znajomość pakietu MS OFFICE
(WORD, EXCEL), programu do obsługi ksiąg rachunkowych (FK)
8) znajomość zagadnień ustawy o samorządzie gminnym,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
2) znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony
informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

Do zadań stanowiska należy w szczególności:
1/. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy :
- prawo łowieckie,
- o nasiennictwie,
- o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- o organizacji hodowli zwierząt gospodarskich i ich rozrodzie.
2/. Współpraca z pracownikiem prowadzącym sprawy OC i obronności kraju dotycząca opracowania planów rolno-hodowlanych oraz prowadzenie działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie.
3/. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej, kwarantanny i ochrony roślin oraz opieki weterynaryjnej, a w szczególności:
- sprawy z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i ochrony roślin,
- koordynowanie gospodarki nasiennej,
- współdziałanie ze służbami obsługi rolnictwa,
- nadzór nad warunkami zoohigieniczymi chowu i hodowli,
- współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
4/. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
5/. Wydawanie poświadczeń zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
6/. Prowadzenie spraw związanych z padłymi zwierzętami i bezpańskimi psami.
7/. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy.
8/. Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.
9/. Dokonywanie zaopatrzenia i rozliczanie materiałów.
10/.Nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego, prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze gminy, rozliczanie energii elektrycznej, rozmów telefonicznych i spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.
11/.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi rolników, współpraca z ZUS-em i KRUS-em w tym zakresie.
12/.Prowadzenie teczek osobowych gospodarstw.

V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru
dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach) oraz kopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku: podinspektor ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)
8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.
2. Dokumenty dodatkowe:
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 4 lipca 2011 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej”
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr K/9/2011 Wójta Gminy Michałów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.
Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Nr 38/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie w dniu 4 lipca 2011 roku w godz. 14.00 – 15.30.

W dniu 7 lipca 2011 r. od godz. 10.00 Komisja prowadzić będzie indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (sala konferencyjna).
Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Michałowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michałowie oraz na stronie internetowej urzędu (www.michalow.pl).


Dokumenty do pobrania :


- kwestionariusz osobowy

 

 

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1713
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2011-06-22 15:08:36
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2011-06-22 15:10:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl