Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rok 2010Do druku
OBWIESZCZENIE
Informacja o sk?adzie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie
OBWIESZCZENIE z dnia 30 wrze?nia 2010 r.
Obwieszczenie z dnia 20 pa?dziernika 2010 r.
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie z dnia 2 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Micha?ów w wyborach zarz?dzonych na dzie? 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Micha?ów
Sk?ady obwodowych komisji wyborczych w gm. Micha?ów
OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Micha?ów zarz?dzonych na dzie? 21 listopada 2010 r.
Uchwa?a Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie o przeprowadzeniu ponownego g?osowania w wyborach Wójta Gminy Micha?ów w dniu 5 grudnia 2010 r.

Pa?stwowa Komisja Wyborcza informuje, i? rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarz?dzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zosta?o og?oszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 wrze?nia 2010 r. Nr 171, poz. 1151. (tre?? rozporz?dzenia) 

INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH DLA WYBORÓW DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

PROGRAM DO WYPE?NIANIA DOKUMENTÓW ZG?OSZENIA KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI SPO?ECZNEJ ORAZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 


Wyniki II tury wyborów samorz?dowych

 

Nazwisko i imiona

Liczba g?osów oddanych
na kandydata

Baran Zbigniew

867

Walasek Miros?aw

1501

 
 
Wyniki wyborów na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej

Wyniki II tury wyborów samorz?dowych znajduj? si? pod adresem: link
 


Wybory samorz?dowe 2010 – Wyniki

 

Wójt Gminy Micha?ów - wyniki wyborów

 

 

Nazwisko i imiona

Liczba g?osów oddanych
na kandydata

Baran Zbigniew

703

Szewczyk Stanis?aw

691

Walasek Miros?aw

890

Zió?kowski Bogus?aw

390

 

 

Rada Gminy Micha?ów - wyniki wyborów

 

 

Okr?g wyborczy nr

Nazwisko i imiona

1

Pasternak Józef

2

?uber Dariusz Janusz

3

J?drszczyk Jan Stanis?aw

4

Kowalczyk Bogus?aw S?awomir

5

Tyburczyk Czes?aw Henryk

6

Wlecia? Jaros?aw Artur

6

Motyka Rafa? Tadeusz

6

B?benek Zbigniew

7

Wlecia? Damian Sebastian

8

Sowa Sylwester

9

Wójcik Bo?ena Hanka

10

Oleksy Tadeusz Mariusz

11

Wójcik ?ukasz Pawe?

11

Klami?ski Micha?

12

Mika Zygmunt W?adys?aw

 

 

Wyniki wyborów na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów do Rady Gminy Micha?ów oraz g?osowania na Wójta znajduj? si? pod adresem: link

Wyniki wyborów do Rady powiatu znajduj? si? pod adresem: link

Wyniki wyborów do Sejmiku Kielce znajduj? si? pod adresem: link

W celu podejrzenia wyników nale?y klikn?? odpowiedni? zak?adk?.


 

 WIZUALIZACJA WYBORÓW 

 

OBWIESZCZENIE
Informacja o sk?adzie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie
OBWIESZCZENIE z dnia 30 wrze?nia 2010 r.
Obwieszczenie z dnia 20 pa?dziernika 2010 r.
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie z dnia 2 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Micha?ów w wyborach zarz?dzonych na dzie? 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Micha?ów
Sk?ady obwodowych komisji wyborczych w gm. Micha?ów
OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Micha?ów zarz?dzonych na dzie? 21 listopada 2010 r.
Uchwa?a Gminnej Komisji Wyborczej w Micha?owie o przeprowadzeniu ponownego g?osowania w wyborach Wójta Gminy Micha?ów w dniu 5 grudnia 2010 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7392
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2010-09-24 11:54:24
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2010-12-06 08:53:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl