Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Informacje o ?rodowisku i jego ochronieDo druku


Urz?d Gminy w Micha?owie zgodnie z art.19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ?rodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902) udost?pnia publicznie dost?pny wykaz danych o dokumentach zawieraj?cych informacje o ?rodowisku i jego ochronie z terenu Gminy Micha?ów.

Podane ni?ej odno?niki kieruj? do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone s? w ramach ka?dej z kategorii dokumentów:

[Karty typu A]

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskaza? lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


[Karty typu B]
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne


[Karty typu C]
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


[Karty typu D]
Polityki, strategie, plany lub programy


[Karty typu E]
Raporty oddzia?ywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko
Analizy porealizacyjne
Przegl?dy ekologiczne
Raporty o bezpiecze?stwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zak?adów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporz?dzane na potrzeby ewidencji odpadów


[Karty typu F]
Prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko
Dokumenty zawieraj?ce informacje o przedsi?wzi?ciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które mo?e oddzia?ywa? na ?rodowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony ?rodowiska
Rejestry powa?nych awarii


[Karty typu G]
Wykazy zawieraj?ce informacje i dane o zakresie korzystania ze ?rodowiska


[Karty typu H]
Zg?oszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zg?oszenia


[Karty typu I]
Inne dokumenty

[Wyszukiwanie kart w Wykazie]


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6116
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2008-05-07 14:50:07
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl