Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Elektroniczna Skrzynka PodawczaDo druku

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urz?du Gminy w Micha?owie

Kliknij na powy?szy link, aby uruchomi? skrzynk? podawcz?
 
ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /0qc3j16toi/skrytka

Aby mo?na by?o z?o?y? wniosek do urz?du konieczne jest posiadanie konta u?ytkownika na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl (konto jest bezp?atne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urz?du:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wype?nienie formularza b?d? do??czenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urz?du Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urz?du do Sekretariatu Urz?du Gminy w Micha?owie, Micha?ów 115 na nast?puj?cych no?nikach danych:

         1.  Dyskietka 1,44 MB
         2.  Pami?? masowa USB 1.1 lub 2.0
         3.  P?yta CD-RW

Wymienione no?niki musz? mie? mo?liwo?? zapisu Urz?dowego Po?wiadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urz?du:

1. Akceptowalne formaty za??czników to:

         1.  DOC, RTF
         2.  XLS
         3.  CSV
         4.  TXT
         5.  GIF, TIF, BMP, JPG
         6.  PDF
         7.  ZIP

2. Wielko?? wszystkich za??czników do??czonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mo?e przekroczy? 3 MB.

3. Dokumenty lub no?niki zawieraj?ce oprogramowanie z?o?liwe b?d? automatycznie odrzucane i nie zostan? rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesy?ane elektronicznie musz? byc podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 10444
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2008-05-05 19:02:10
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2008-06-06 09:53:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl