Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Charakterystyka GminyDo druku
 

GMINA MICHA?ÓW

 

 

Powierzchnia - 112 km2

Liczba mieszka?ców (na dzie? 30 czerwca 2006 roku): 5019

Liczba wyborców (na dzie? 30 czerwca 2006 roku): 3970

Liczba So?ectw: 20

RYS HISTORYCZNY

Korzenie Gminy Micha?ów s? bardzo bogate bowiem ich historia si?ga epoki br?zu i wczesnej epoki ?elaza. ?wiadcz? o tym stanowiska archeologiczne z wyj?tkowo cennym kompleksem osadnictwa. Pierwsze udokumentowane osady datuj? si? z czasów kultury trzcinieckiej i ?u?yckiej.

PO?O?ENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Micha?ów po?o?ona jest w po?udniowo centralnej cz??ci Wy?yny Ma?opolskiej, w zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia, 45 km na po?udnie od Kielc, 230 km na po?udnie od Warszawy, 100 km na pó?noc od Krakowa. To prastare polskie ziemie - 25 km na pó?nocny - wschód od Micha?owa le?y Wi?lica, stolica pa?stwa Wi?lan. W podziale administracyjnym stanowi cz??? powiatu pi?czowskiego, który jest cz??ci? sk?adow? województwa ?wi?tokrzyskiego. ??czy dwa mezoregiony: P?askowy? J?drzejowski i Garb Wodzis?awski.

WARUNKI GEOGRAFICZNE

Rze?ba terenu jest bardzo zró?nicowana. Szerokie równiny, g??bokie jary, wzniesienia zapewniaj? bardzo atrakcyjne widoki. Gmina Micha?ów jest podzielona rzek? Mierzaw?, która stanowi dop?yw Nidy, le??cej na pó?nocnym skraju gminy. Gmin? cechuje specyficzny mikroklimat powodowany niewielk? ilo?ci? opadów. Bardzo p?ytka warstwa orna, pod któr? znajduje si? ska?a wapienna sprawia, ?e przy ma?ej ilo?ci opadów ziemia p?ka, ro?linno?? wi?dnie i wysycha.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 11764
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-28 15:05:37
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-07-16 19:34:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl