Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Biblioteka GminnaDo druku


Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Micha?owie znajduje sie pod adresem: www.bip-biblioteka.michalow.pl


Na terenie gminy dzia?aj? biblioteki:


- Biblioteka Gminna w Micha?owie

Adres strony internetowej : www.biblioteka.michalow.pl

czynna w poniedzia?ek - sobota w godz. 10.00-18.00.


- filia Biblioteki w Górach

czynna w wtorek, czwartek w godz. 10.00-18.00.

 


Z ksi?gozbioru biblioteki mog? korzysta? wszyscy obywatele.
Korzystanie z biblioteki jest bezp?atne.
Z ksi?gozbioru podr?cznego korzysta si? tylko na miejscu.
G?ówne kierunki i dzia?ania biblioteki:
- pobudzanie i rozwijanie aktywno?ci czytelniczej,
- utrwalanie nawyków czytania wszystkich grup spo?ecznych w szczególno?ci dzieci i m?odzie?y,
- kszta?towanie zainteresowa? i potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa jak najszerszym kr?gom spo?ecznym,
- rozwijanie dzia?alno?ci informacyjnej biblioteki, usprawnianie warsztatów informacyjnych, podejmowanie dzia?a? w celu bardziej efektywnego wykorzystania zbiorów.
- inicjowanie w?asnych akcji czytelniczych, organizowanie wszelkiego rodzaju form pracy z ksi??k?, czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym w celu rozczytania ?rodowiska,
- popularyzacja biblioteki i zbiorów bibliotecznych poprzez formy wizualne.


Ksi?gozbiór biblioteki (na dzie? 25.01.2006 r.) w Górach wynosi 7647 woluminów za? w Micha?owie 10474. 


Załączone pliki
Zalacznik_Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdfZa??cznik - Uchwa?a Nr XXVIII/180/2005 (Zalacznik_Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdf - 321.335 KB)
Data publikacji: 2005-10-27 09:37:52 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik - Uchwa?a Nr XXVII/180/2005 Rady Gminy Micha?ów z dnia 15 wrze?nia 2005 roku w sprawie przekszta?cenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Micha?owie w samorz?dow? instytucj? pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Micha?owie
Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdf Uchwa?a Nr XXVIII/180/2005 (Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdf - 45.776 KB)
Data publikacji: 2005-10-27 07:33:58 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwa?a Nr XXVII/180/2005 Rady Gminy Micha?ów z dnia 15 wrze?nia 2005 roku w sprawie przekszta?cenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Micha?owie w samorz?dow? instytucj? pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Micha?owie
uchwalaNr226_2010.pdfUchwa?a Nr XXXIX/226/2010 (uchwalaNr226_2010.pdf - 96.424 KB)
Data publikacji: 2010-05-10 13:48:10 Redaktor: Marcin Panek
Opis: UCHWA?A NR XXXIX/226/2010 RADY GMINY MICHA?ÓW z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Micha?owie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 12201
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-28 14:18:42
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-07-16 14:47:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl