Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznejDo druku
Stypendium szkolne
Zasi?ek szkolny
Zasi?ek rodzinny
Informacja z realizacji zada? GOPS
Zarz?dzenia 2009r.
Pomoc pa?stwa w zakresie do?ywiania

 


Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Micha?owie znajduje sie pod adresem: www.bip-gops.michalow.pl

 


Zgodnie z Uchwa?? Gminnej Rady Narodowej w Micha?owie Nr XI/43/90 utworzono jednostk? bud?etow? pod nazw? "Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Micha?owie".
Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Micha?owie jest jednostk? organizacyjn? Gminy Micha?ów utworzon? w celu realizowania zda? w?asnych i zleconych gminie w zakresie pomocy spo?ecznej oraz ?wiadcze? rodzinnych i innych wynikaj?cych z ustaw.
Celem dzia?ania o?rodka jest umo?liwienie osobom i rodzinom przezwyci??enia trudnych sytuacji ?yciowych,  których nie s? one w stanie pokona?, wykorzystuj?c w?asne uprawnienia, zasoby i mo?liwo?ci, wspieranie ich w wysi?kach zmierzaj?cych do zaspokajania niezb?dnych potrzeb, umo?liwienie im ?ycia w warunkach odpowiadaj?cych godno?ci cz?owieka oraz w miar? mo?liwo?ci doprowadzenie ich do ?yciowego usamodzielnienia oraz integracji ze ?rodowiskiem.

ZADANIA W?ASNE GOPS
Do zada? w?asnych gminy o charakterze obowi?zkowym nale?y:
1. opracowanie i realizacji strategii rozwi?zywania problemów spo?ecznych,
2. sporz?dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo?ecznej,
3. udzielanie schronienia, zapewnienia posi?ku oraz niezb?dnego ubrania osobom tego pozbawionych,
4. przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków okresowych,
5. przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków celowych,
6. przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków celowych na pokrycie wydatków powsta?ych w wyniku zdarzenia losowego,
7. op?acanie sk?adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob?, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi?zku z konieczno?ci? sprawowania bezpo?redniej, osobistej opieki nad d?ugotrwale ci??ko chorym cz?onkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkuj?cymi matk?, ojcem lub rodze?stwem,
8. praca socjalna,
9. organizowanie us?ug opieku?czych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wy??czeniem specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10. tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodzin?,
11. do?ywianie dzieci,
12. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
13. kierowanie do domu pomocy spo?ecznej i ponoszenie odp?atno?ci za pobyt mieszka?ca,
14. przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków rodzinnych, ?wiadcze? piel?gnacyjnych i zasi?ków piel?gnacyjnych,
15. przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków celowych specjalnych,

ZADANIA ZLECONE GOPS
Do zada? zleconych z zakresu administracji rz?dowej realizowanych przez gmin? nale?y:
1. przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków sta?ych,
2. op?acanie sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wyp?acanie zasi?ków celowych na pokrycie wydatków zwi?zanych z kl?sk? ?ywio?ow?,
3. realizacja zada? wynikaj?cych z rz?dowych programów pomocy spo?ecznej, maj?cych na celu ochron? poziomu ?ycia osób, rodzin i grup spo?ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Na czele O?rodka stoi Kierownik, który kieruje jego prac? i reprezentuje go na zewn?trz a zwierzchnikiem s?u?bowym w stosunku do kierownika jest Wójt Gminy Micha?ów.
Wójt gminy Micha?ów udziela Kierownikowi O?rodka upowa?nienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo?ecznej oraz ?wiadcze? rodzinnych nale??cych do w?a?ciwo?ci gminy.

STANOWISKA PRACY
W O?rodku zatrudnieni s? nast?puj?cy pracownicy:
- kierownika O?rodka - mgr Magdalena Zió?kowska,
- pracownik socjalny- mgr Monika Str?czek,
- aspirant pracy socjalnej - Agnieszka Socha

Informacje niezb?dne do uzyskania ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej

KOMU PRZYS?UGUJE ?WIADCZENIE
Prawo do ?wiadcze? z pomocy przys?uguje:
- osobie samotnie gospodaruj?cej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00z?, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej",
- osobie w rodzinie, w której dochód na osob? nie przekracza kwoty 351,00z? zwanej dalej "kryterium dochodowym na osob? w rodzinie"
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob?, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" przy jednoczesnym wyst?pieniu co najmniej  jednego z powodów:
- ubóstwa, sieroctwa, bezdomno?ci, bezrobocia, niepe?nosprawno?ci, d?ugotrwa?ej lub cie?kiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzy?stwa lub wielodzietno?ci, bezradnoci w sprawach opieku?czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, braku umiej?tno?ci w przystosowaniu do ?ycia m?odzie?y opuszczaj?cej placówki opieku?czo-wychowawcze, trudno?ci w przystosowaniu dozycia po zwolnieniu z zak?adu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej.
Za dochód uwa?a si? sum? miesi?cznych przychodów z miesi?ca poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku.
Przyjmuje si?, ?e 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si? dochód miesi?czny w wysoko?ci 207z? wyliczaj?c dochód z gospodarstwa rolnego.

ZASI?EK STA?Y
Zasi?ek sta?y przys?uguje:
- pe?noletniej osobie samotnie gospodaruj?cej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub ca?kowicie niezdolnej do pracy, je?eli jej dochód jest ni?szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj?cej,
- pe?noletniej osobie pozostaj?cej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub ca?kowicie niezdolnej do pracy, je?eli jej dochód, jak równie? dochód na osob? w rodzinie s? ni?sze od kryterium dochodowego na osob? w rodzinie.
Zasi?ek sta?y ustala si? w wysoko?ci:
- w przypadku osoby samotnie gospodaruj?cej - ró?nicy mi?dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej a dochodem tej osoby, z tym ?e kwota zasi?ku nie mo?e by? wy?sza ni? 444,00z?. miesi?cznie,
- w przpadku osoby w rodzinie - ró?nicy mi?dzy kryterium dochodowym na osob? w rodzinie a dochodem na osob? w rodzinie.
Kwota zasi?ku sta?ego nie mo?e by? ni?sza ni? 30,00z? miesi?cznie.

ZASI?EK OKRESOWY
Zasi?ek okresowy przys?uguje w szczególno?ci ze wzgl?du na d?ugotrwa?a chorob?, niepe?nosprawno??, bezrobocie, mo?liwo?? utrzymania lub nabycia uprawnie? do ?wiadcze? z innych systemów zabezpieczenia spo?ecznego:
- osobie samotnie gospodaruj?cej, której dochód jest ni?szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj?cej;
- rodzinie, której dochód jest ni?szy od kryterium dochodowego rodziny;
Zasi?ek okresowy ustala si?:
- w przypadku osoby samotnie gospodaruj?cej- do wysoko?ci ró?nicy mi?dzy kryterium dochodwym a dochodem tej osoby, z tym, ?e kwota zasi?ku nie mo?e by? wy?sza ni? 418,00z?. miesi?cznie.
- w przypadku rodziny - do wysoko?ci ró?nicy mi?dzy kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.
W 2005 roku minimalna wysoko?? zasi?ku okresowego wynosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodaruj?cej 30% ró?nicy mi?dzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny 20% ró?nicy mi?dzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny.
Kwota zasi?ku okresowego nie mo?e by? ni?sza ni? 20,00z? miesi?cznie.
W celu zaspokojenia niezb?dnej potrzeby bytowej mo?e by? przyznany zasi?ek celowy. A w szczególno?ci na pokrycie cz??ci lub ca?o?ci kosztów zakupu ?ywno?ci, leków i leczenia, opa?u, odzie?y, niezb?dnych przedmiotów u?ytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu a tak?e kosztów pogrzebu. Zasi?ek celowy mo?e by? równie? przyznany osobie lub rodzinie, które ponios?y straty w wyniku zdarzenia losowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczaj?cych kryterium dochodowe mo?e by? przyznany zasi?ek celowy specjalny.

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASI?EK SZKOLNY

Uchwa?a Nr XXIV/145/2005 Rady Gminy Micha?ów z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka?ych na terenie Gminy Micha?ów mówi, ?e:
pomoc materialna o charakterze socjalnym ze ?rodków bud?etu gminy mo?e by? udzielona jako:
- stypendium szkolne,
- zasi?ek szkolny,
?wiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Micha?ów.
Pomoc materialna przys?uguje:
- uczniom szkó? publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó? publicznych dla m?odzie?y i doros?ych oraz s?uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych i kolegiów s?u?b spo?ecznych do czasu ukonczenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych o?rodków umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y upo?ledzonej umys?owo w stopniu g??bokim spe?nianie obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki, a tak?e dzieciom i m?odzie?y upo?ledzonym umys?owo ze sprz??onymi nieprawid?owo?ciami realizacj? odpowiednio obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki- do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki;
- uczniom szkó? niepublicznych nieposiadaj?cych uprawnie? szkó? niepublicznych dla m?odzie?y i doros?ych- do czasu ukonczenia realizacji obowi?zku nauki;
- s?uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych- do czasu uko?czenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia.

GODZINY PRACY
Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Micha?owie urz?duje w dniach: poniedzia?ek-pi?tek w godz. 7.30-15.30

e-mail: gops.michalow@op.pl

Stypendium szkolne
Zasi?ek szkolny
Zasi?ek rodzinny
Informacja z realizacji zada? GOPS
Zarz?dzenia 2009r.
Pomoc pa?stwa w zakresie do?ywiania

Załączone pliki
Uchwala_nr_XX_123_2004_statut_GOPS.pdfUchwa?a Nr XX/123/2004 (Uchwala_nr_XX_123_2004_statut_GOPS.pdf - 60.825 KB)
Data publikacji: 2004-11-18 09:09:41 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwa?a Nr XX/123/2004 Rady Gminy Micha?ów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Micha?owie
Uchwala_nr_XX_123_2004_zalacznik.pdfZa??cznik do uchwa?y Nr XX/123/2004 (Uchwala_nr_XX_123_2004_zalacznik.pdf - 263.15 KB)
Data publikacji: 2004-11-18 09:50:30 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik do Uchwa?y Rady Gminy Micha?ów Nr XX/123/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 13421
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-27 16:54:43
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-07-17 13:56:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl