Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Informacje ogólneDo druku
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006

KIEROWNIK

lek. med. TEODOZJA KIERKOWSKA - SZEWCZYK

DANE TELEADRESOWE

O?RODEK ZDROWIA W MICHA?OWIE

Micha?ów 286
28 - 411 Micha?ów
tel. (041) 35 - 65 - 670

O?RODEK ZDROWIA W GÓRACH

tel. (041) 35 - 66 - 012

O?RODEK ZDROWIA W S?DOWICACH

tel. (041) 35 - 65 - 008

INFORMACJE PODSTWOWE

Samorz?dowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej (SZOZ)  w Micha?owie jest samodzielnym publicznym Zak?adem opieki Zdrowotnej powo?anym przez Rad? Gminy w Micha?owie.
W jej sk?ad wchodz?:
- O?rodek Zdrowia w Micha?owie,
- O?rodek Zdrowia w Górach,
- O?rodek Zdrowia w S?dowicach.


O?rodki Zdrowia SZOZ w Micha?owie ?wiadcz? us?ugi medyczne podopiecznym zapisanym na list? aktywn?, nale??cych do NFZ w Kielcach.

W SZOZ Micha?ów zatrudnionych jest:
- 2 lekarzy medycyny rodzinnej,
- 4 piel?gniarki w tym 2 piel?gniarki ?rodowiskowo - rodzinne, jedna piel?gniarka koordynuj?ca i zarazem piel?gniarka w ?rodowisku nauczania i wychowani oraz jedna piel?gniarka praktyki
- ksi?gowa na 1/2 etatu,
- 3 sprz?taczki w niepe?nym wymiarze czasu pracy,
- w sezonie grzewczym dwóch palaczy w O?rodku Zdrowia w S?dowicach oraz dwóch palaczy w O?rodku Zdrowia w Górach.
Zatrudniony personel fachowy spe?nia wymogi NFZ.

Na dzie? 30.06.2006 r. do lekarza oraz piel?gniarki ?rodowiskowo - rodzinnej zapisanych jest 4551 osób oraz 606 uczniów do piel?gniarki w ?rodowisku nauczania i wychowaniu.


SZOZ w Micha?owie ?wiadczy us?ugi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem i wskazaniami NFZ w Kielcach.

?rednia transza miesi?czna otrzymywana przez SZOZ w Micha?owie wynosi 37 500,00 z?.

Zobowi?zania bie??ce ogó?em na dzie? 30.06.2006 r. wynosz? 6878,00 z?. Zobowi?zania z tytu?u zaci?gni?tego kredytu na pokrycie zobowi?za? p?acowych pracowników SZOZ w Micha?owie to 177 000,00 z? 

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9662
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2005-01-04 14:58:43
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2005-01-04 15:01:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl