Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
2004Do druku
.

Załączone pliki
Uchwa_nr_XV_95_04_budzet.pdfUchwa?a Nr XV/95/2004 (Uchwa_nr_XV_95_04_budzet.pdf - 136.787 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:33:15 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwa?a Nr XV/95/2004 Rady Gminy w Micha?owie z dnia 18 marca 2004 oku w sprawie uchwalenia bud?etu gminy na 2004 rok
Zal_1_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 1 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_1_XV_95_2004.pdf - 100.412 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:51:48 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 1 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_2_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 2 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_2_XV_95_2004.pdf - 151.612 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:54:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 2 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_3_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 3 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_3_XV_95_2004.pdf - 50.253 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:55:57 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 3 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_4_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 4 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_4_XV_95_2004.pdf - 31.185 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:56:53 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 4 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_7_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 7 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_7_XV_95_2004.pdf - 24.268 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:57:56 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 7 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_8_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 8 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_8_XV_95_2004.pdf - 22.141 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:58:51 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 8 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_9_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 9 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_9_XV_95_2004.pdf - 24.958 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:59:35 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 9 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Zal_5_XV_95_2004.pdfZa??cznik Nr 5 do uchwa?y Nr XV/95/2004 (Zal_5_XV_95_2004.pdf - 22.294 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 19:03:09 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Za??cznik Nr 5 do uchwa?y Nr XV/95/2004
Uchawla_nr_XVII_106_04_zminy_w_budzecie.pdfUchwa?a Nr XVII/106/2004 (Uchawla_nr_XVII_106_04_zminy_w_budzecie.pdf - 80.614 KB)
Data publikacji: 2004-07-08 09:24:20 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwa?a Nr XVII/106/2004 Rady Gminy Micha?ów z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud?ecie gminy na 2004 rok
Uchwala_nr_XVIII_112_04_w_sprawie_zmian_w_budzecie_2004.pdfUchwa?a Nr XVIII/112/2004 (Uchwala_nr_XVIII_112_04_w_sprawie_zmian_w_budzecie_2004.pdf - 86.065 KB)
Data publikacji: 2004-09-07 12:55:50 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwa?a Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Micha?ów z dnia 13 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud?cie gminy na 2004 rok
25_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 25/2004 (25_2004.pdf - 114.259 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:00:40 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 28 pa?dziernika 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie gminy na rok 2004
21_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 21/2004 (21_2004.pdf - 127.722 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:48:51 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 29 wrze?nia 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na rok 2004
20_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 20/2004 (20_2004.pdf - 160.846 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:43:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na rok 2004
15_2004_1.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 15/2004 (15_2004_1.pdf - 60.458 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 12:09:22 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na 2004 rok
12_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 12/2004 (12_2004.pdf - 41.039 KB)
Data publikacji: 2004-12-16 12:16:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na 2004 rok
Uchwala_Nr_XXII_141_2004_30_12_2004_zmiana_w_budzecie_2004_r.pdfUchwa?a Nr XXII/141/2004 (Uchwala_Nr_XXII_141_2004_30_12_2004_zmiana_w_budzecie_2004_r.pdf - 60.548 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:08:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwa?a Nr XXII/141/2004 Rady Gminy Micha?ów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud?ecie gminy na 2004 rok
9_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 9/2004 (9_2004.pdf - 26.058 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:50:03 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na rok 2004
8_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 8/2004 (8_2004.pdf - 51.154 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:23:33 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na rok 2004
6_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 6/2004 (6_2004.pdf - 60.851 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:37:04 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na rok 2004
5_2004.pdfZarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów Nr 5/2004 (5_2004.pdf - 44.92 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarz?dzenie Wójta Gminy Micha?ów z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie uk?adu wykonawczego bud?etu gminy na rok 2004
SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_BUD?ETU_GMINY_ZA_2004_ROK.pdfSprawozdanie Wójta Gminy w Micha?owie z wykonania bud?etu gminy za 2004 rok (SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_BUD?ETU_GMINY_ZA_2004_ROK.pdf - 211.773 KB)
Data publikacji: 2005-04-14 10:34:08 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Sprawozdanie Wójta Gminy w Micha?owie z wykonania bud?etu gminy za 2004 rok w formacie PDF.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6580
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2004-04-02 18:35:16
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2004-04-02 19:04:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl