Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Informacje nieudost?pnione w biuletynieDo druku

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dost?pie do informacji publicznej informujemy, ?e informacje publiczne, które nie s? udost?pnione w niniejszym Biuletynie, mo?na uzyska? w Urz?dzie Gminy Micha?ów na pisemny wniosek. 

Wyci?g z ustawy o dost?pie do informacji publicznej

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie zosta?a udost?pniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udost?pniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która mo?e by? niezw?ocznie udost?pniona, jest udost?pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja publiczna mo?e by? udost?pniana:
1) w drodze wy?o?enia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dost?pnych,
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urz?dzenia umo?liwiaj?ce zapoznanie si? z t? informacj?.

Art. 12. 1. Informacje publiczne udost?pniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, s? oznaczane danymi okre?laj?cymi podmiot udost?pniaj?cy informacj?, danymi okre?laj?cymi to?samo?? osoby, która wytworzy?a informacj? lub odpowiada za tre?? informacji, danymi okre?laj?cymi to?samo?? osoby, która udost?pni?a informacj?, oraz dat? udost?pnienia.
2. Podmiot udost?pniaj?cy informacj? publiczn? jest obowi?zany zapewni? mo?liwo??:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przes?ania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no?nik informacji.

Art. 13. 1. Udost?pnianie informacji publicznej na wniosek nast?puje bez zb?dnej zw?oki, nie pó?niej jednak ni? w terminie 14 dni od dnia z?o?enia wniosku, z zastrze?eniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Je?eli informacja publiczna nie mo?e by? udost?pniona w terminie okre?lonym w ust. 1, podmiot obowi?zany do jej udost?pnienia powiadamia w tym terminie o powodach opó?nienia oraz o terminie, w jakim udost?pni informacj?, nie d?u?szym jednak ni? 2 miesi?ce od dnia z?o?enia wniosku.

Art. 14. 1. Udost?pnianie informacji publicznej na wniosek nast?puje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba ?e ?rodki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowi?zany do udost?pnienia, nie umo?liwiaj? udost?pnienia informacji w sposób i w formie okre?lonych we wniosku.
2. Je?eli informacja publiczna nie mo?e by? udost?pniona w sposób lub w formie okre?lonych we wniosku, podmiot obowi?zany do udost?pnienia powiadamia pisemnie wnioskodawc? o przyczynach braku mo?liwo?ci udost?pnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo?e by? udost?pniona niezw?ocznie. W takim przypadku, je?eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z?o?y wniosku o udost?pnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, post?powanie o udost?pnienie informacji umarza si?.

Art. 15. 1. Je?eli w wyniku udost?pnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowi?zany do udost?pnienia ma ponie?? dodatkowe koszty zwi?zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost?pnienia lub konieczno?ci? przekszta?cenia informacji w form? wskazan? we wniosku, podmiot ten mo?e pobra? od wnioskodawcy op?at? w wysoko?ci odpowiadaj?cej tym
kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z?o?enia wniosku, powiadomi wnioskodawc? o wysoko?ci op?aty. Udost?pnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast?puje po up?ywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ?e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost?pnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art. 16. 1. Odmowa udost?pnienia informacji publicznej oraz umorzenie post?powania o udost?pnienie informacji w przypadku okre?lonym w art. 14 ust. 2 przez organ w?adzy publicznej nast?puj? w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego, z tym ?e:
1) odwo?anie od decyzji rozpoznaje si? w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udost?pnienia informacji zawiera tak?e imiona, nazwiska i funkcje osób, które zaj?ty stanowisko w toku post?powania o udost?pnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze wzgl?du na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzj? o odmowie udost?pnienia informacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygni?? podmiotów obowi?zanych do udost?pnienia informacji, nieb?d?cych organami w?adzy publicznej, o odmowie udost?pnienia informacji oraz o umorzeniu post?powania o udost?pnienie informacji przepisy art. 16 stosuje si? odpowiednio.

2. Wnioskodawca mo?e wyst?pi? do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce odwo?ania.


Załączone pliki
wniosek_o_ud_inf__pub2009.pdfWNIOSEK O UDOST?PNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (wniosek_o_ud_inf__pub2009.pdf - 84.377 KB)
Data publikacji: 2009-02-27 12:19:13 Redaktor: Marcin Panek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7569
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-11-25 16:55:43
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-12-18 15:46:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl