Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statut GminyDo druku

UCHWA?A  NR X/66/2003
RADY  GMINY  MICHA?ÓW

z dnia 30 pa?dziernika 2003 roku


w sprawie: Statutu Gminy Micha?ów.


 
Na podstawie art.169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  Nr 78, poz.483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz?dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Micha?ów uchwala, co nast?puje:

§ 1

Przyjmuje si?  Statut Gminy Micha?ów w brzmieniu za??cznika Nr 1 do niniejszej uchwa?y.

§ 2

Traci moc uchwa?a Nr V/37/2003 Rady Gminy Micha?ów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Micha?ów (Dz. Urz. Nr 129, poz. 1153).

§ 3

Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwa?a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa ?wi?tokrzyskiego   i wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

 


                PRZEWODNICZ?CY
RADY GMINY

Edward Banaszek

 

Za??cznik Nr 1

do uchwa?y Nr X/66/2003 Rady Gminy Micha?ów
z dnia 30 pa?dziernika 2003 roku

 


STATUT  GMINY  MICHA?ÓW


Rozdzia? I.   Postanowienia ogólne

§ 1


Uchwa?a okre?la :
1) ustrój Gminy Micha?ów,
2) zasady tworzenia, ??czenia, podzia?u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia?u przewodnicz?cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacj? wewn?trzn? oraz tryb pracy Rady Gminy Micha?ów, komisji Rady Gminy i Wójta Gminy Micha?ów,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Micha?ów,
5) zasady: dost?pu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy Micha?ów oraz korzystania z nich.


 § 2


 Ilekro? w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale?y przez to rozumie? Gmin? Micha?ów,
2) Radzie - nale?y przez to rozumie? Rad? Gminy Micha?ów,
3) komisji - nale?y przez to rozumie? komisje Rady Gminy Micha?ów,
4) Komisji Rewizyjnej - nale?y przez to rozumie? Komisj? Rewizyjn? Rady Gminy Micha?ów,
5) Wójcie - nale?y przez to rozumie? Wójta Gminy Micha?ów,
6) Statucie - nale?y przez to rozumie? Statut Gminy Micha?ów.

 Rozdzia? II.  Gmina

§ 3


1. Gmina Micha?ów jest podstawow? jednostk? lokalnego samorz?du terytorialnego, powo?an? dla organizacji ?ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta?e zamieszkuj? na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz?dzie gminnym, stanowi? gminn? wspólnot? samorz?dow?, realizuj?c? swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia? w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4


1. Gmina po?o?ona jest w Powiecie Pi?czowskim w Województwie ?wi?tokrzyskim,
obejmuje obszar 112 km2 i graniczy z gminami: Pi?czów, Imielno, Wodzis?aw, Dzia?oszyce.
2. Granice terytorialne Gminy okre?la mapa w skali 1 : 100 000, stanowi?ca za??cznik nr 1do Statutu.
3. W Gminie dzia?aj? so?ectwa jako jednostki pomocnicze.
4. W Gminie mog? by? tworzone inne jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb lub tradycji.
5. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.


§ 5


1. W celu wykonywania swych zada? Gmina tworzy :
- jednostki organizacyjne,
- zwi?zki mi?dzygminne i porozumienia komunalne
- stowarzyszenia.
2. Wójt prowadzi rejestr jednostek wymienionych w ust. 1.

§ 6


Siedzib? organów Gminy jest miejscowo?? Micha?ów.

Rozdzia? III.   Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7

1. O utworzeniu, po??czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak?e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa?y, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych zasad:
 1) inicjatorem utworzenia, po??czenia, podzia?u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog? by? mieszka?cy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowa?, albo organy Gminy.
 2) utworzenie, po??czenie, podzia? lub zniesienie jednostki pomocniczej musi  zosta? poprze-dzone konsultacjami, których tryb okre?la Rada odr?bn? uchwa??,
 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz?dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utwo-rzenia tej jednostki,
 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miar? mo?liwo?ci - uwzgl?dnia? naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi?zi spo?eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje si? odpowiednio ust.1.

§ 8


Uchwa?y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okre?la? w szczególno?ci:
- obszar,
- granice,
- siedzib? w?adz,
- nazw? jednostki pomocniczej.


§ 9


1. Jednostki pomocnicze Gminy mog? prowadzi? gospodark? finansow? w ramach bud?etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy mog? gospodarowa? samodzielnie ?rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj?c te ?rodki na realizacj? zada? spoczywaj?cych na tych jednostkach.
3. Organizacj? i zakres dzia?ania jednostki pomocniczej okre?la Rada Gminy uchwa?? w sprawie nadania statutu tej jednostki.
4. Wykaz dzia?aj?cych w ramach Gminy jednostek pomocniczych stanowi za??cznik Nr 2 do Statutu, a ich granice na mapie okre?la za??cznik Nr 1.

§ 10


1. Kontrol? gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk?ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj? nadzorowi organów Gminy na zasadach okre?lonych w statutach tych jednostek.


§ 11


1. Przewodnicz?cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urz?du.
2. Przewodnicz?cy mo?e zabiera? g?os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia?u w g?osowaniu.


Rozdzia? IV.  Organizacja wewn?trzna Rady

§ 12


1. Rada jest organem stanowi?cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk?ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 13


1. Rada dzia?a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta wykonuj?cego jej uchwa?y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj? pod kontrol? Rady, której sk?adaj? sprawozdania ze swej dzia?alno?ci. 

   
§ 14


Do wewn?trznych organów Rady Gminy nale?? :
1) Przewodnicz?cy Rady,
2) Wiceprzewodnicz?cy Rady,
3) komisje sta?e tj. - Rewizyjna,
- Rozwoju Spo?eczno - Gospodarczego, Bud?etu i Finansów,
- Zdrowia, O?wiaty, Kultury, Bezpiecze?stwa Publicznego i Bezpiecze?stwa Przeciwpo?arowego.
Radny mo?e by? cz?onkiem najwy?ej dwóch komisji sta?ych.
4) komisje dora?ne do wykonywania okre?lonych zada?, które Rada Gminy mo?e powo?ywa? w czasie trwania kadencji, okre?laj?c ich sk?ad i zakres dzia?ania.

§ 15


1. Przewodnicz?cy Rady organizuje prac? Rady i prowadzi jej obrady.
2.Wyboru Przewodnicz?cego i Wiceprzewodnicz?cego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynno?ci zwi?zane ze zwo?aniem pierwszej sesji obejmuj? :
 1) okre?lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
 2) przygotowanie projektu porz?dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spo?ród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz?dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt.2 powinien obejmowa? sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy.
5. Szczegó?ow? organizacj? pierwszej sesji okre?la za??cznik Nr 3 do Statutu.

§ 16


Przewodnicz?cy Rady, a w przypadku jego nieobecno?ci Wiceprzewodnicz?cy, w szczególno?ci :
- zwo?uje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- sprawuje policj? sesyjn?,
- kieruje obs?ug? kancelaryjn? posiedze? Rady,
- zarz?dza i przeprowadza g?osowanie nad projektami uchwa?,
- podpisuje uchwa?y Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezb?dnych do wykonania przez radnych ich mandatu.


§ 17


W przypadku odwo?ania z funkcji b?d? wyga?ni?cia mandatu Przewodnicz?cego lub Wiceprzewodnicz?cego Rady przed up?ywem kadencji, Rada na swej najbli?szej sesji dokona wyboru na wakuj?ce stanowisko.

§ 18


1. Przewodnicz?cy, oprócz uprawnie? przewidzianych w § 16 Statutu, jest upowa?nio-ny do reprezentowania Rady na zewn?trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz?cego, mo?e upowa?ni? w drodze uchwa?y inn?, ni? Przewodnicz?cy, osob? do reprezentowania jej na zewn?trz.
3.W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz?cy mo?e dzia?a? przez pe?nomocnika.
4. Pe?nomocnikiem Przewodnicz?cego mo?e by? wy??cznie radny.

§ 19


Pod nieobecno?? Przewodnicz?cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz?cy.

§ 20


1. Przewodnicz?cy oraz Wiceprzewodnicz?cy Rady koordynuj? z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia?u zada? w zakresie, o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodnicz?cy Rady.

§ 21

Obs?ug? Rady i jej organów zapewnia pracownik Urz?du Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs?ugi Rady.


    Rozdzia? V.  Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 22


1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa? sprawy nale??ce do jej kompetencji, okre?lone w ustawie o samorz?dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak?e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa? Rada mo?e podejmowa?:
 1) postanowienia proceduralne,
 2) deklaracje - zawieraj?ce samozobowi?zanie si? do okre?lonego post?powania,
 3) o?wiadczenia - zawieraj?ce stanowisko w okre?lonej sprawie,
 4) apele - zawieraj?ce formalnie niewi???ce wezwania adresatów zewn?trznych do okre?lonego post?powania, podj?cia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowie?, deklaracji, o?wiadcze? i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg?aszania inicjatywy uchwa?odawczej i podejmowania uchwa?.

§ 23


1. Rada odbywa sesje zwyczajne z cz?stotliwo?ci? potrzebn? do wykonania zada? Rady, nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?.
2. Sesjami zwyczajnymi s? sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s? tak?e sesje przewidziane w planie, ale zwo?ane w zwyk?ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s? zwo?ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Przygotowanie sesji
      
§ 24


1. Sesje przygotowuje Przewodnicz?cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
 1) ustalenie porz?dku obrad,
 2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
 3) zapewnienie dostarczenia radnym materia?ów, w tym projektów uchwa?, dotycz?cych poszczególnych punktów porz?dku obrad.
3. Sesje zwo?uje Przewodnicz?cy Rady, lub z jego upowa?nienia - Wiceprzewodnicz?cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz?dku obrad sesyjnych powiadamia si? radnych najpó?niej na 7 dni przed terminem obrad, za pomoc? listów lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminu, o jakim mowa w ust?pie 4 Rada mo?e podj?? uchwa?? o odroczeniu sesji i wyznaczy? nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji mo?e by? zg?oszony przez  radnego tylko na pocz?tku obrad, przed g?osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian? porz?dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by? podane do publicznej wiadomo?ci poprzez wywieszenie na tablicy og?osze?.
7. Zapewnienie dostarczenia materia?ów, w tym projektów uchwa? dotycz?cych poszczególnych punktów porz?dku nie dotyczy zawiadomie? o sesji adresowanych do prze-wodnicz?cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Przewodnicz?cy Rady Gminy mo?e zdecydowa? inaczej ze wzgl?du na zakres zagadnie?  obj?tych proponowanym porz?dkiem obrad le??cych w przedmiocie zainteresowania poszczególnych so?ectw.

§ 25


1. Przed ka?d? sesj? Przewodnicz?cy Rady, po zasi?gni?ciu opinii Wójta ustala liczb? osób zaproszonych na sesj?.
2. W sesjach Rady uczestnicz? - z g?osem doradczym - Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia?u w sesjach Rady mog? zosta? zobowi?zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj?cych kontroli Rady.

§ 26


Wójt obowi?zany jest  udzieli? Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.


§ 27


Publiczno?? obserwuj?ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 28


Wy??czenie jawno?ci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi?zuj?cego prawa.

§ 29


1. Sesja odbywa si? na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz?cego obrad b?d? radnego, Rada mo?e postanowi? o przer-waniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada mo?e postanowi? w szczególno?ci ze wzgl?du na niemo?liwo?? wyczerpania porz?dku obrad lub konieczno?? jego rozszerzenia, potrzeb? uzyskania dodatkowych materia?ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo?liwiaj?ce Radzie w?a?ciwe obradowanie lub podj?cie uchwa?.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opu?cili obrady przed ich zako?czeniem, odnotowuje si? w protokóle.

§ 30


1. Kolejne sesje Rady zwo?ywane s? w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okre?lonych przez Przewodnicz?cego Rady.
2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 23 ust 4.

§ 31


1. Rada mo?e rozpocz?? obrady tylko w obecno?ci co najmniej po?owy swego ustawowego sk?adu.
2. Przewodnicz?cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poni?ej po?owy sk?adu; jednak?e Rada nie mo?e wówczas podejmowa? uchwa?.


§ 32


1. Sesj? otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz?cy Rady.
2. W razie nieobecno?ci Przewodnicz?cego czynno?ci okre?lone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz?cy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz?cego Rady powo?uje Wiceprzewodnicz?cego na Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg?oszonych wniosków, obliczanie wyników g?osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynno?ci o podobnym charakterze.
4. W przypadku nieobecno?ci Przewodnicz?cego lub Wiceprzewodnicz?cego Rada na wniosek prowadz?cego obrady mo?e powo?a? spo?ród radnych Sekretarza obrad i powierzy? mu wykonywanie czynno?ci okre?lonych w ust.3.

§ 33


1. Otwarcie sesji nast?puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz?cego Rady formu?y:
"Otwieram …………….. sesj? Rady Gminy w Micha?owie".
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz?cy Rady stwierdza na podstawie listy obecno?ci  prawomocno?? obrad; w przypadku braku quorum stosuje si? odpowiednio przepis § 29 ust.2.

§ 34


Po otwarciu sesji Przewodnicz?cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz?dku obrad.


§ 35

Porz?dek obrad obejmuje w szczególno?ci :
 1) przyj?cie protoko?u z obrad poprzedniej sesji,
 2) informacje Przewodnicz?cego Rady o dzia?aniach podejmowanych w okresie mi?dzysesyjnym,
 3) sprawozdanie Wójta o pracach w okresie mi?dzysesyjnym,
 4) rozpatrzenie projektów uchwa? lub zaj?cie stanowiska,
 5) interpelacje i zapytania radnych,
 6) odpowiedzi na interpelacje zg?oszone na poprzednich sesjach,
 7) wolne wnioski i informacje,
 8) informacja o realizacji uchwa? Rady z poprzedniej sesji.

§ 36


1. Sprawozdania komisji Rady sk?adaj? przewodnicz?cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 37


1. Interpelacje i zapytania s? kierowane do Wójta Gminy.
2. Interpelacje dotycz? spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawiera? krótkie przedstawienie stanu faktycznego, b?d?cego jej przedmiotem oraz wynikaj?ce ze? pytania.
4. Interpelacje sk?ada si? w formie pisemnej na r?ce Przewodnicz?cego Rady; Przewodnicz?cy niezw?ocznie przekazuje interpelacj? adresatowi.
5. Odpowied? na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni - na r?ce Przewodnicz?cego Rady i radnego sk?adaj?cego interpelacj?.
Odpowiedzi udzielaj? w?a?ciwe rzeczowo osoby, upowa?nione do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj?c?, radny interpeluj?cy mo?e zwróci? si? do Przewodnicz?cego Rady o nakazanie niezw?ocznego uzupe?nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz?cy Rady informuje radnych o z?o?onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli?szej sesji Rady, w ramach odr?bnego punktu porz?dku obrad.

§ 38


1. Zapytania sk?ada si? w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak?e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu?owane s? pisemnie na r?ce Przewodnicz?cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Je?li bezpo?rednia odpowied? na zapytanie nie jest mo?liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf  37 ust. 5, 6 i 7 stosuje si? odpowiednio.

§ 39


1. Przewodnicz?cy Rady prowadzi obrady wed?ug ustalonego porz?dku, otwieraj?c i zamykaj?c dyskusje nad ka?dym z punktów.
2. Przewodnicz?cy Rady udziela g?osu wed?ug kolejno?ci zg?osze?; w uzasadnionych przypadkach mo?e tak?e udzieli? g?osu poza kolejno?ci?.
3. Radnemu nie wolno zabiera? g?osu bez pozwolenia Przewodnicz?cego Rady.
4. Przewodnicz?cy Rady mo?e zabiera? g?os w ka?dym momencie obrad.
5. Przewodnicz?cy Rady mo?e udzieli? g?osu osobie nie b?d?cej radnym.

§ 40


1. Przewodnicz?cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw?aszcza nad zwi?z?o?ci? wyst?pie? radnych oraz innych osób uczestnicz?cych w sesji.
2. Przewodnicz?cy Rady mo?e czyni? radnym uwagi dotycz?ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst?pie?, a zw?aszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo?a? mówc? "do rzeczy".
3. Je?eli temat lub sposób wyst?pienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zak?ócaj? porz?dek obrad b?d? uchybiaj? powadze sesji, Przewodnicz?cy Rady przywo?uje radnego "do porz?dku", a gdy przywo?anie nie odnios?o skutku mo?e odebra? mu g?os, nakazuj?c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesj? i do publiczno?ci.
5. Po uprzednim ostrze?eniu Przewodnicz?cy Rady mo?e nakaza? opuszczenie sali tym osobom spo?ród publiczno?ci, które swoim zachowaniem lub wyst?pieniami zak?ócaj? porz?dek obrad b?d? naruszaj? powag? sesji.

§ 41


Na wniosek radnego, Przewodnicz?cy Rady przyjmuje do protokó?u sesji wyst?pienie radnego zg?oszone na pi?mie, lecz nie wyg?oszone w toku obrad, informuj?c o tym Rad?.


§ 42


1. Przewodnicz?cy Rady udziela g?osu poza kolejno?ci? w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno?ci dotycz?cych :
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz?dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst?pienia dyskutantów,
- zamkni?cia listy mówców lub kandydatów,
- zako?czenia dyskusji i podj?cia uchwa?y,
- zarz?dzenia przerwy,
- odes?ania projektu uchwa?y do komisji,
- przeliczenia g?osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz?cy Rady poddaje pod dyskusj? po dopuszczeniu jednego "za" i jednego g?osu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje spraw? pod g?osowanie.


§ 43


1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno?ci zainteresowanego. Rada mo?e jednak postanowi? inaczej.
2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecno?ci zainteresowanego na sesji.


§ 44


1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz?cy Rady zamyka dyskusj?. W razie potrzeby zarz?dza przerw? w celu umo?liwienia w?a?ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania si? do zg?oszonych w czasie debaty wniosków, wniosków je?li zaistnieje taka konieczno?? - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2.  Po zamkni?ciu dyskusji Przewodnicz?cy Rady rozpoczyna procedur? g?osowania.
3. Po rozpocz?ciu procedury g?osowania, do momentu zarz?dzenia g?osowania, Przewodnicz?cy Rady mo?e udzieli? radnym g?osu tylko w celu zg?oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz?dku g?osowania.

§ 45


1. Po wyczerpaniu porz?dku obrad Przewodnicz?cy Rady ko?czy sesj?, wypowiadaj?c
formu?? "Zamykam …………………… sesj? Rady Gminy w Micha?owie".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zako?czenia uwa?a si? za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak?e sesji, która obj??a wi?cej ni? jedno posiedzenie.

§ 46


1. Rada jest zwi?zana uchwa?? od chwili jej podj?cia.
2. Uchylenie lub zmiana podj?tej uchwa?y mo?e nast?pi? tylko w drodze odr?bnej uchwa?y podj?tej nie wcze?niej ni? na nast?pnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si? w odniesieniu do oczywistych omy?ek.

§ 47


Do wszystkich osób pozostaj?cych w miejscu obrad po zako?czeniu sesji lub posiedzenia maj? zastosowanie ogólne przepisy porz?dkowe w?a?ciwe dla miejsca, w którym sesja si? odbywa.


§ 48


1. Pracownik Urz?du Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz?cym Rady, sporz?dza z ka?dej sesji protokó?.
2. Przebieg sesji nagrywa si? na ta?m? magnetofonow?, któr? przechowuje si? do czasu podj?cia uchwa?y o jakiej mowa w § 35 pkt 1.


§ 49


1. Protokó? z sesji musi wiernie odzwierciedla? jej przebieg.
2. Protokó? z sesji powinien w szczególno?ci zawiera? :
 a) numer, dat? i miejsce odbywania sesji, godzin? jej rozpocz?cia i zako?czenia oraz wskazywa? numery uchwa?, imi? i nazwisko Przewodnicz?cego obrad i protokolanta,
 b) stwierdzenie prawomocno?ci posiedzenia,
 c) imiona i nazwiska nieobecnych cz?onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecno?ci,
 d) odnotowanie przyj?cia protokó?u z poprzedniej sesji,
 e) ustalony porz?dek obrad,
 f) przebieg obrad, a w szczególno?ci tre?? wyst?pie? albo ich streszczenie, teksty zg?oszonych, jak równie? uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg?oszenia pisemnych wyst?pie?,
 g) przebieg g?osowania z wyszczególnieniem liczby g?osów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj?cych" oraz g?osów niewa?nych,
 h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odr?bnego do tre?ci uchwa?y,
 i) podpis Przewodnicz?cego obrad i osoby sporz?dzaj?cej protokó?.

§ 50


1. W trakcie obrad lub nie pó?niej ni? na najbli?szej sesji radni mog? zg?asza? poprawki lub uzupe?nienia do protokó?u, przy czym o ich uwzgl?dnieniu rozstrzyga Przewodnicz?cy Rady po wys?uchaniu protokolanta i przes?uchaniu ta?my magnetofonowej    z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je?eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgl?dniony, wnioskodawca mo?e wnie?? sprzeciw do Rady.
3. Rada mo?e podj?? uchwa?? o przyj?ciu protokó?u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 51


1. Do protoko?u do??cza si? list? obecno?ci radnych oraz odr?bn? list? zaproszonych go?ci, teksty przyj?tych przez Rad? uchwa?, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o?wiadczenia i inne dokumenty z?o?one na r?ce Przewodnicz?cego Rady.
2. Odpis protokó?u z sesji wraz z kopiami uchwa? Przewodnicz?cy Rady dor?cza Wójtowi najpó?niej w ci?gu 3 dni od dnia zako?czenia sesji.
3. Wyci?gi z protokó?u z sesji oraz kopie Uchwa? Przewodnicz?cy Rady dor?cza tak?e tym jednostkom organizacyjnym, które s? zobowi?zane do okre?lonych dzia?a?, z dokumentów tych wynikaj?cych.


§ 52


1. Obs?ug? biurow? sesji (wysy?anie zawiadomie?, wyci?gów z protoko?ów itp.) sprawuje pracownik Urz?du Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz?cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz?cemu Rady.

3.  Uchwa?y

§ 53


1. Uchwa?y, o jakich mowa w § 22  ust. 1, a tak?e deklaracje, o?wiadczenia i apele, o jakich mowa w § 22 ust. 2 s? sporz?dzone w formie odr?bnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowie? proceduralnych.

§ 54


1. Inicjatyw? uchwa?odawcz? posiada ka?dy z radnych oraz Wójt, chyba ?e przepisy prawa stanowi? inaczej.
2. Projekt uchwa?y powinien okre?la? w szczególno?ci :
 1) tytu? uchwa?y,
 2) podstaw? prawn?,
 3) postanowienia merytoryczne,
 4) w miar? potrzeby okre?lenie ?ród?a sfinansowania realizacji uchwa?y,
 5) okre?lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa?y i z?o?enia sprawozdania po jej wykonaniu,
 6) ustalenie terminu obowi?zywania lub wej?cia w ?ycie uchwa?y.
3. Projekt uchwa?y powinien by? przed?o?ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w któ-rym nale?y wskaza? potrzeb? podj?cia uchwa?y oraz informacj? o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa? s? opiniowane co do ich zgodno?ci z prawem przez prawnika Urz?du Gminy.


§ 55


Uchwa?y Rady powinny by? zredagowane w sposób zwi?z?y, syntetyczny, przy u?yciu wyra?e? w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa? nale?y unika? pos?ugiwania si? wyra?eniami specjalistycznymi, zapo?yczonymi z j?zyków obcych i neologizmami.

§ 56


1. Ilekro? przepisy prawa ustanawiaj? wymóg dzia?ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa?y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rz?dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk?adany jest projekt uchwa?y przyj?ty przez Rad?.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ?e przed?o?eniu podlega projekt uchwa?y Rady, sporz?dzony przez Wójta.

§ 57


1. Uchwa?y Rady podpisuje Przewodnicz?cy Rady, o ile ustawy nie stanowi? inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do Wiceprzewodnicz?cego prowadz?cego obrady.


§ 58


Uchwa?y numeruje si? uwzgl?dniaj?c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa?y (cyframi arabskimi) i rok podj?cia uchwa?y.

§ 59


1. Wójt ewidencjonuje orygina?y uchwa? w rejestrze uchwa? i przechowuje wraz z protoko?ami sesji.
2. Odpisy uchwa? przekazuje si? w?a?ciwym jednostkom do realizacji i do wiadomo?ci zale?nie od ich tre?ci.

4.  Procedura g?osowania

§ 60


1. W g?osowaniu bior? udzia? wy??cznie radni.


 § 61


1. G?osowanie jawne odbywa si? przez podniesienie r?ki.
2. G?osowanie jawne zarz?dza i przeprowadza Przewodnicz?cy obrad, przelicza odda-ne g?osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj?ce si?", sumuje je i porównuj?c z list? radnych obecnych na sesji, wzgl?dnie ze sk?adem lub ustawowym sk?adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g?osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g?osów Przewodnicz?cy obrad mo?e wyznaczy? radnych.
4. Wyniki g?osowania jawnego og?asza Przewodnicz?cy obrad.

§ 62


1. G?osowanie jawne imienne mo?e by? przeprowadzone na pisemny wniosek pi?ciu radnych przyj?ty przez Rad? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.
2. W g?osowaniu jawnym imiennym radni g?osuj? za pomoc? kart ostemplowanych piecz?ci? Rady Gminy, przy czym ka?dorazowo Rada ustala sposób g?osowania, a samo g?osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy?onionym spo?ród siebie przewodnicz?cym.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst?pieniem do g?osowania obja?nia sposób g?osowania i przeprowadza je, wyczytuj?c kolejno radnych z listy obecno?ci.
4. Kart do g?osowania nie mo?e by? wi?cej ni? radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g?osów Przewodnicz?cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó?, podaj?c wynik g?osowania.
6. Karty z oddanymi g?osami i protokó? g?osowania stanowi? za??cznik do protoko?u sesji.


§ 63


1. Przewodnicz?cy obrad przed poddaniem wniosku pod g?osowanie precyzuje i og?asza Radzie proponowan? tre?? wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by?a przejrzysta, a wniosek nie budzi? w?tpliwo?ci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejno?ci Przewodnicz?cy obrad poddaje pod g?osowanie wniosek najdalej id?cy, je?li mo?e to wykluczy? potrzeb? g?osowania nad pozosta?ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id?cy rozstrzyga Przewodnicz?cy obrad.
3. W przypadku g?osowania w sprawie wyborów osób, Przewodnicz?cy obrad przed zamkni?ciem listy kandydatów zapytuje ka?dego z nich czy zgadza si? kandydowa? i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz?cej poddaje pod g?osowanie zamkni?cie listy kandydatów,     a nast?pnie zarz?dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z?o?y? uprzednio zgod?  na pi?mie.


§ 64


1. Je?eli oprócz wniosku (wniosków) o podj?cie uchwa?y w danej sprawie zostanie zg?oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno?ci Rada g?osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podj?cie uchwa?y.
2. G?osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ust?pów projektu uchwa?y nast?puje wed?ug ich kolejno?ci, z tym, ?e w pierwszej kolejno?ci Przewodnicz?cy obrad poddaje pod g?osowanie te poprawki, których przyj?cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyj?cia poprawki wykluczaj?cej inne poprawki do projektu uchwa?y, poprawek tych nie poddaje si? pod g?osowanie.
4. W przypadku zg?oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa?y kilku poprawek stosuje si? zasad? okre?lon? w § 63 ust. 2.
5. Przewodnicz?cy obrad mo?e zarz?dzi? g?osowanie ??cznie nad grup? poprawek do projektu uchwa?y.
6. Przewodnicz?cy obrad zarz?dza g?osowanie w ostatniej kolejno?ci za przyj?ciem uchwa?y w ca?o?ci ze zmianami wynikaj?cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa?y.
7. Przewodnicz?cy obrad mo?e odroczy? g?osowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyj?tych poprawek nie zachodzi sprzeczno?? pomi?dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa?y.

§ 65


1. G?osowanie zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów oznacza, ?e przechodzi wniosek lub kandydatura , która uzyska?a wi?ksz? liczb? g?osów "za" ni? "przeciw".
G?osów wstrzymuj?cych si? i niewa?nych nie dolicza si? do ?adnej z grup g?osuj?cych "za" czy "przeciw".
2. Je?eli celem g?osowania jest wybór jednej z kilku osób lub mo?liwo?ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczb? g?osów wi?ksz? od liczby g?osów oddanych na pozosta?e.


§ 66


1. G?osowanie bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów oznacza, ?e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska?y co najmniej jeden g?os wi?cej od sumy pozosta?ych wa?nie oddanych g?osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj?cych si?.
2. G?osowanie bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? ustawowego sk?adu Rady oznacza, ?e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska?a liczb? co najmniej 8 wa?nych g?osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem.
3. Bezwzgl?dna wi?kszo?? g?osów przy parzystej liczbie g?osuj?cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur? zosta?o oddanych 50 % + 1 wa?nie oddanych g?osów.
4. Bezwzgl?dna wi?kszo?? g?osów przy nieparzystej liczbie g?osuj?cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur? zosta?a oddana liczba g?osów o 1 wi?ksza od liczby pozosta?ych wa?nie oddanych g?osów.

5.  Komisje Rady
  
§ 67


1. Przedmiot dzia?ania poszczególnych komisji sta?ych i zakres zada? komisji dora?nych okre?la Rada w odr?bnych uchwa?ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 68


1. Komisje sta?e dzia?aj? zgodnie z rocznym planem pracy przed?o?onym Radzie.
2. Rada mo?e nakaza? komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 69


1. Komisje Rady mog? odbywa? wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog? podejmowa? wspó?prac? z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw?aszcza s?siaduj?cych, a nadto z innymi podmiotami, je?li jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia?alno?ci.
3. Komisje uchwalaj? opinie oraz wnioski i przekazuj? je Radzie.
4. Na podstawie upowa?nienia Rady, Przewodnicz?cy lub Wiceprzewodnicz?cy Rady, koordynuj?cy prac? komisji Rady mog? zwo?a? posiedzenie komisji i nakaza? z?o?enie Radzie sprawozdania.

§ 70


Pracami komisji kieruje przewodnicz?cy komisji lub zast?pca przewodnicz?cego komisji, wybrany przez cz?onków danej komisji.


§ 71


1. Komisje pracuj? na posiedzeniach.


§ 72


1. Przewodnicz?cy komisji sta?ych co najmniej raz do roku przedstawiaj? na sesji Rady sprawozdania z dzia?alno?ci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do dora?nych komisji zespo?ów powo?anych przez Rad?.


§ 73


Opinie i wnioski komisji uchwalane s? w g?osowaniu jawnym zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu komisji.

6.  Radni

§ 74


1. Radni potwierdzaj? swoj? obecno?? na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na li?cie obecno?ci.
2. Radny w ci?gu 7 dni od daty odbycia si? sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwi? swoj? nieobecno??, sk?adaj?c stosowne pisemne wyja?nienia na r?ce Przewodnicz?cego Rady lub przewodnicz?cego komisji.

§ 75


1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywa? nie rzadziej ni? 2 razy w roku. Ze spotka?  winni z?o?y? pisemne sprawozdanie (protokó?) na r?ce Przewodnicz?cego Rady.
2. Nie rzadziej ni? raz w kwartale radni winni przyjmowa? w swoich okr?gach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomo?ci wyborców - osoby, które chcia?yby z?o?y? skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog?, stosownie do potrzeb, przyjmowa? Obywateli Gminy w siedzibie Urz?du Gminy w sprawach dotycz?cych Gminy i jej mieszka?ców.

§ 76


1. W przypadku notorycznego uchylania si? przez radnego od wykonywania jego obowi?zków, Przewodnicz?cy Rady mo?e wnioskowa? o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa?? w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo?liwieniu radnemu z?o?enia wyja?nie?, chyba, ?e nie oka?e si? to mo?liwe.

§ 77

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj?cego radnego o rozwi?zanie z nim stosunku pracy, Rada mo?e powo?a? komisj? dora?n? do szczegó?owego zbadania wszystkich okoliczno?ci sprawy.
2. Komisja przedk?ada swoje ustalenia i propozycje na pi?mie Przewodnicz?cemu Rady.
3. Przed podj?ciem uchwa?y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umo?liwi? radnemu z?o?enie wyja?nie?.


§ 78


1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz?cego Rady, w którym stwierdza si? pe?nienie funkcji radnego.
2. Radni mog? zwraca? si? bezpo?rednio do Rady we wszystkich sprawach zwi?zanych z pe?nieniem przez nich funkcji radnego.


7.  Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz?du terytorialnego

§ 79


1. Rada mo?e odbywa? wspólne sesje z radami innych jednostek samorz?du terytorialnego, w szczególno?ci dla rozpatrzenia i rozstrzygni?cia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj? przewodnicz?cy rad zainteresowanych jednostek samorz?du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj? wspólnie przewodnicz?cy lub upowa?nieni wiceprzewodnicz?cy zainteresowanych jednostek samorz?du terytorialnego.

§ 80


1. Koszty wspólnej sesji ponosz? równomiernie zainteresowane jednostki samorz?du terytorialnego, chyba ?e radni uczestnicz?cy we wspólnej sesji postanowi? inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo?e by? uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst?pieniem do obrad.

 

Rozdzia? VI.   Zasady i tryb dzia?ania Komisji Rewizyjnej

1.  Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 81


1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z Przewodnicz?cego, Zast?pcy Przewodnicz?cego oraz  cz?onka.
2. Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zast?pc? Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej.

§ 82


Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej organizuje prac? Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno?ci Przewodnicz?cego lub niemo?no?ci dzia?ania, jego zadania wykonuje jego Zast?pca.

§ 83


1. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj? wy??czeniu od udzia?u w jej dzia?aniach
w sprawach, w których mo?e powsta? podejrzenie o ich stronniczo?? lub interesowno??.
2. W sprawie wy??czenia Zast?pcy Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej oraz cz?onka decyduje pisemnie Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy??czeniu Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wy??czony cz?onek Komisji Rewizyjnej mo?e odwo?a? si? na pi?mie od decyzji o wy??czeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzi?cia wiadomo?ci o tre?ci tej decyzji.


2.  Zasady kontroli

§ 84


1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia?alno?? Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgl?dem:
- legalno?ci,
- gospodarno?ci,
- rzetelno?ci,
- celowo?ci,
oraz zgodno?ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno?ci gospodark? finansow? kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud?etu Gminy.

§ 85


Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa?ach Rady.


§ 86


 Komisja Rewizyjna przeprowadza nast?puj?ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj?ce ca?o?? dzia?alno?ci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó? dzia?a? tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj?ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia?alno?ci kontrolowanego podmiotu, stanowi?ce niewielki fragment w jego dzia?alno?ci,
3) sprawdzaj?ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta?y uwzgl?dnione w toku post?powania danego podmiotu.

§ 87


1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad?.
2. Rada mo?e podj?? decyzj? w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie obj?tej planem, o jakim mowa w ust. 1.


§ 88


Kontrola kompleksowa nie powinna trwa? d?u?ej ni? 2 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj?ca - d?u?ej ni? 1 dzie? roboczy.

§ 89


1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj? zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno?ci dotyczy projektów dokumentów maj?cych stanowi? podstaw? okre?lonych dzia?a? (kontrola wst?pna).
2. Rada mo?e nakaza? Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a tak?e przerwanie kontroli lub odst?pienie od poszczególnych czynno?ci kontrolnych.
3. Rada mo?e nakaza? rozszerzenie lub zaw??enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa?y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s? niezw?ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi?zana do przeprowadzenia kontroli w ka?dym przypadku podj?cia takiej decyzji przez Rad?. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj?cych.

§ 90


1. Post?powanie kontrolne przeprowadza si? w sposób umo?liwiaj?cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia?alno?ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen? kontrolowanej dzia?alno?ci wed?ug kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala si? na podstawie dowodów zebranych w toku post?powania kontrolnego.
3. Jako dowód mo?e by? wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog? by? wykorzystane w szczególno?ci : dokumenty, wyniki ogl?dzin, zeznania ?wiadków, opinie bieg?ych oraz pisemne wyja?nienia i o?wiadczenia kontrolowanych.

3.  Tryb kontroli

§ 91


1. Kontroli kompleksowych dokonuje co najmniej dwóch cz?onków Komisji.
2. Kontrole problemowe i sprawdzaj?ce mog? by? przeprowadzane przez jednego cz?onka Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrole przeprowadzane s? na podstawie pisemnego upowa?nienia wydanego przez Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej, okre?laj?cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osob? wydelegowan? do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj?cy obowi?zani s? przed przyst?pieniem do czynno?ci kontrolnych okaza? kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa?nienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.


§ 92


1. W razie powzi?cia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope?nienia przest?pstwa, kontroluj?cy niezw?ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj?c dowody uzasadniaj?ce zawiadomienie.
2. Je?eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj?cy zawiadamia o tym Przewodnicz?cego Rady.


§ 93


1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi?zany jest zapewni? warunki i ?rodki dla prawid?owego prowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi?zany jest w szczególno?ci przedk?ada? na ??danie kontroluj?cych dokumenty i materia?y niezb?dne do przeprowadzenia kontroli oraz umo?liwi? kontroluj?cym wst?p do obiektów i pomieszcze? kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynno?ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi?zany jest do niezw?ocznego z?o?enia na r?ce osoby kontroluj?cej pisemnego wyja?nienia.
4. Na ??danie kontroluj?cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi?zany jest udzieli? ustnych i pisemnych wyja?nie?, tak?e w przypadkach innych, ni? okre?lone w ust. 3.

§ 94


Czynno?ci kontrolne wykonywane s? w miar? mo?liwo?ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.


4.  Protoko?y kontroli

§ 95


1. Kontroluj?cy sporz?dzaj? z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zako?czenia - protokó? pokontrolny, obejmuj?cy :
 1) nazw? i adres kontrolowanego podmiotu,
 2) imi? i nazwisko kontroluj?cego (kontroluj?cych),
 3) daty rozpocz?cia i zako?czenia czynno?ci kontrolnych,
 4) okre?lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj?tego kontrol?,
 5) imi? i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 6) przebieg i wynik czynno?ci kontrolnych, a w szczególno?ci wnioski kontroli wskazuj?ce na stwierdzenie nieprawid?owo?ci w dzia?alno?ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj?cych ustalenia zawarte w protokole,
 7) dat? i miejsce podpisania protoko?u,
 8) podpisy kontroluj?cego (kontroluj?cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk? o odmowie podpisania protoko?u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó? pokontrolny mo?e tak?e zawiera? wnioski oraz propozycje co do sposobu usuni?cia nieprawid?owo?ci stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 96


1. W przypadku odmowy podpisania protoko?u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi?zany do z?o?enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja?nienia jej przyczyn.
 2. Wyja?nienia, o których mowa w ust. 1 sk?ada si? na r?ce Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej.


§ 97


1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo?e z?o?y? na r?ce Przewodnicz?cego Rady uwagi dotycz?ce kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk?ada si? w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko?u pokontrolnego do podpisania.

§ 98


Protokó? pokontrolny sporz?dza si? w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko?u - otrzymuj?: Przewodnicz?cy Rady, Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.


5.  Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 99


1. Komisja Rewizyjna przedk?ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka?dego roku.
2. Plan przed?o?ony Radzie musi zawiera? co najmniej:
 1) terminy odbywania posiedze?,
 2) terminy i wykaz jednostek, które zostan? poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada mo?e zatwierdzi? jedynie cz??? planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst?pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo?e nast?pi? po zatwierdzeniu planu pracy lub jego cz??ci.

§ 100


1. Komisja Rewizyjna sk?ada Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia ka?dego roku- roczne sprawozdanie ze swojej dzia?alno?ci w roku poprzednim.
2.Sprawozdanie powinno zawiera? :
 1) liczb?, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
 2) wykaz najwa?niejszych nieprawid?owo?ci wykrytych w toku kontroli,
 3) wykaz uchwa? podj?tych przez Komisj? Rewizyjn?,
 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa?niejszymi wnioskami, wynikaj?cymi z tych kontroli,
 5) ocen? wykonania bud?etu Gminy za rok ubieg?y oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre?lonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk?ada sprawozdanie ze swej dzia?alno?ci po podj?ciu stosownej uchwa?y Rady, okre?laj?cej przedmiot i termin z?o?enia sprawozdania.

6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 101

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo?ywanych przez jej Przewodnicz?cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar? potrzeb.
2. Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej zwo?uje jej posiedzenia, które nie s? obj?te zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog? by? zwo?ywane z w?asnej inicjatywy Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej, a tak?e na pisemny umotywowany wniosek:
 1) Przewodnicz?cego Rady lub te? pisemny wniosek:
 2) nie mniej ni? 5 radnych,
 3) nie mniej ni? 2 cz?onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej mo?e zaprosi? na jej posiedzenia:
 1) radnych nie b?d?cych cz?onkami Komisji Rewizyjnej,
 2) osoby zaanga?owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg?ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale?y sporz?dza? protokó?, który winien by? podpisany przez wszystkich cz?onków komisji uczestnicz?cych w posiedzeniu.

§ 102


Uchwa?y Komisji Rewizyjnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów  w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu Komisji w g?osowaniu jawnym.

§ 103


 Obs?ug? biurow? Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 104


1. Komisja Rewizyjna mo?e korzysta? z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj?cych wiedz? fachow? w zakresie zwi?zanym z przedmiotem jej dzia?ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy?ej wskazanych ?rodków wymaga zawarcia odr?bnej umowy i dokonania wyp?aty wynagrodzenia ze ?rodków komunalnych, Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przedstawia spraw? na posiedzeniu Rady, celem podj?cia uchwa?y zobowi?zuj?cej osoby zarz?dzaj?ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.


 § 105


1. Komisja Rewizyjna mo?e na zlecenie Rady lub po powzi?ciu stosownych uchwa? przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó?dzia?a? w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w?a?ciwo?ci rzeczowej.
2. Wspó?dzia?anie mo?e polega? w szczególno?ci na wymianie uwag, informacji i do?wiadcze? dotycz?cych dzia?alno?ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej mo?e zwraca? si? do przewodnicz?cych innych komisji Rady  o oddelegowanie w sk?ad zespo?u kontrolnego radnych maj?cych kwalifikacje w zakresie tematyki obj?tej kontrol?.
4. Do cz?onków innych komisji uczestnicz?cych w kontroli, prowadzonej przez Komisj? Rewizyjn? stosuje si? odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia?u.
5. Przewodnicz?cy Rady zapewnia koordynacj? wspó?dzia?ania poszczególnych komisji w celu w?a?ciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno?ci dzia?ania oraz unikania zb?dnych kontroli.


§ 106


Komisja Rewizyjna mo?e wyst?powa? do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln? Izb? Obrachunkow?, Najwy?sz? Izb? Kontroli lub inne organy kontroli.


Rozdzia? VII.   Zasady dzia?ania klubów radnych

§ 107


1. Radni mog? tworzy? kluby radnych, wed?ug kryteriów przez siebie przyj?tych.
2. W ramach klubów mog? funkcjonowa? ko?a radnych.

§ 108


1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia?u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zosta? niezw?ocznie zg?oszone Przewodnicz?cemu Rady.
3. W zg?oszeniu podaje si?:
 1) nazw? klubu,
 2) list? cz?onków,
 3) imi? i nazwisko przewodnicz?cego klubu.
4. W razie zmiany sk?adu klubu lub jego rozwi?zania przewodnicz?cy klubu jest obowi?zany do niezw?ocznego poinformowania o tym Przewodnicz?cego Rady.

§ 109


1. Kluby dzia?aj? wy??cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz?cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 110


1. Kluby dzia?aj? w okresie kadencji Rady. Up?yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi?zaniem klubów.
2. Kluby mog? ulega? wcze?niejszemu rozwi?zaniu na mocy uchwa? ich cz?onków, podejmowanych bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? w obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków klubu.
3. Kluby podlegaj? rozwi?zaniu uchwa?? Rady, gdy liczba ich cz?onków spadnie poni?ej 5 .


§ 111


Prace klubów organizuj? przewodnicz?cy klubów, wybierani przez cz?onków klubu.

§ 112


1. Kluby mog? uchwala? w?asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog? by? sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz?cy klubów s? obowi?zani do niezw?ocznego przedk?adania regulami-nów klubów Przewodnicz?cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak?e zmian regulaminów.

§ 113


1. Klubom przys?uguj? uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia?ania Rady.
2. Kluby mog? przedstawia? swoje stanowisko na sesji Rady wy??cznie przez swych przedstawicieli.


§ 114


Na wniosek przewodnicz?cych klubów Wójt obowi?zany jest zapewni? klubom organizacyjne warunki w zakresie niezb?dnym do ich funkcjonowania.


Rozdzia? VIII.  Tryb pracy Wójta

§ 115


Wójt wykonuje:
1. uchwa?y Rady,
2. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowi?zuj?cego prawa - nale?y do niego,
3. inne zadania okre?lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 116


Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy.

§ 117

Komisje Rady mog? ??da? przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 118


Zast?pca Wójta przejmuje wykonywanie zada? i kompetencji okre?lonych w § 115 - 117 w przypadku uzyskania upowa?nienia od Wójta.

 

Rozdzia? IX.   Zasady dost?pu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

§ 119


1. Obywatelom udost?pnia si? nast?puj?ce rodzaje dokumentów :
 1) protoko?y z sesji,
 2) protoko?y z posiedze? komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
 3) rejestr uchwa? Rady i zarz?dze? Wójta,
 4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
 5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj? udost?pnieniu po ich formalnym przyj?ciu - zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 120


1. Dokumenty z zakresu dzia?ania Rady i Komisji udost?pnia si? w biurze Urz?du Gminy, w dniach pracy Urz?du Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

§ 121


1. Z dokumentów wymienionych  w § 119 ust.1 obywatele mog? sporz?dza? notatki, odpisy i wyci?gi, fotografowa? je i kopiowa?.
2. Realizacja uprawnie? okre?lonych w ust. 1 mo?e si? odbywa? wy??cznie w Urz?dzie Gminy i w asy?cie pracownika Urz?du Gminy.

§ 122


1. Obywatele mog? ??da? uwierzytelnienia sporz?dzonych przez siebie notatek z dokumentów okre?lonych w § 119 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynno?ci, o jakich mowa w ust. 1 s? wykonywane odp?atnie.
3. Odp?atno?? za czynno?ci okre?lone w ust. 1 wynosi :
 1) za uwierzytelnienie notatki - 5 z? za ka?d? stron?,
 2) za uwierzytelnienie fotografii - 5 z?,
 3) za sporz?dzenie odbitki kserograficznej - 2 z? za stron?.

§ 123


Uprawnienia okre?lone w § 119 - 122  nie znajduj? zastosowania :
 1) w przypadku wy??czenia na podstawie ustaw jawno?ci,
 2) gdy informacje publiczne stanowi? prawem chronione tajemnice,
 3) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni? art. 73 Kodeksu post?powania administracyjnego.

      
Rozdzia? X.   Postanowienia ko?cowe

§ 124


1. Zmiany w niniejszym Statucie dokonwane s? na zasadach okre?lonych przy jego uchwalaniu.


UCHWA?A Nr XVI/105/2004
RADY GMINY MICHA?ÓW

z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Micha?ów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 124 ust. 1 Statut Gminy Rada Gminy Micha?ów uchwala, co nast?puje :

§ 1

W za??czniku Nr 1 do uchwa?y Nr X/66/2003 Rady Gminy Micha?ów z dnia 30 pa?dziernika 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Micha?ów (Dz. Urz. Wój. ?wi?tokrzyskiego Nr 280 poz. 3186) zmienia si? zapis § 81 ust.1, który otrzymuje brzmienie :
,,Komisja Rewizyjna sk?ada si? z Przewodnicz?cego, Zast?pcy Przewodnicz?cego oraz cz?onków".

§ 2

Wykonanie uchwa?y powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa?a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa ?wi?tokrzyskiego i wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

 

PRZEWODNICZ?CY
RADY GMINY     
   
Stanis?aw Bochenek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8311
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-11-08 14:00:40
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-11-08 14:31:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl