Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Konsultacje spo?eczne
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pi?czów – W?chad?ów wraz z budow? obwodnicy Micha?owa.

Gmina Micha?ów informuje, i? ?wi?tokrzyski Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zwi?zku ze znacznym niezadowoleniem spo?ecznym co do zaproponowanych rozwi?za? projektowych w sprawie budowy obwodnicy m. Micha?ow, zwróci? si? z pro?b? o rozwa?enie nowego wariantu w ramach konsultacji spo?ecznych nowego wariantu przebiegu obwodnicy miejscowo?ci Micha?ów w ci?gu drogi wojewódzkiej Nr 766, inwestycji realizowanej przez ?wi?tokrzyski Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Kielcach. więcej»
Konsultacje spo?eczne
Dotyczy zadania: "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pi?czów - W?chad?ów wraz z budow? obwodnicy miejscowo?ci Micha?ów"


- Dokumenty do pobrania. - link
więcej»
Sesja Rady Gminy Micha?ów
W dniu 26 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 w ?wietlicy wiejskiej w Paw?owicach odb?dzie si? sesja Rady Gminy Micha?ów z nast?puj?cym porz?dkiem obrad: więcej»
Posiedzenie Zespo?u ds. wdra?ania Strategii Rozwoju Gminy Micha?ów na lata 2011-2020
Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Zespo?u ds. wdra?ania Strategii Rozwoju Gminy Micha?ów na lata 2011-2020 zatwierdzonego uchwa?? nr XXI/132/2012 Rady Gminy Micha?ów z dnia 29 czerwca 2012 r., zwo?uj? posiedzenie Zespo?u w celu przygotowania sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za lata 2013- 2014. więcej»
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna
ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego po?o?onego na terenie Gminy Micha?ów

dzia?aj?c zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzaj?ce ustaw?
o samorz?dzie terytorialnym i ustaw? o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z pó?n. zm)
informuje
więcej»
ZARZ?DZENIE Nr K.1.2015
ZARZ?DZENIE Nr K.1.2015
WÓJTA GMINY MICHA?ÓW
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Urz?du Gminy w Micha?owie w zwi?zku z obni?eniem wymiaru czasu pracy
więcej»
OBWIESZCZENIE
,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jedrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jedrzejów, Dzia?oszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka".

Tre?? obwieszczenia - link (.pdf)

więcej»
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna
ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego po?o?onego na terenie Gminy Micha?ów
dzia?aj?c zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzaj?ce ustaw?
o samorz?dzie terytorialnym i ustaw? o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z pó?n. zm)
informuje
więcej»
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna
ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego po?o?onego na terenie Gminy Micha?ów
dzia?aj?c zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzaj?ce ustaw?
o samorz?dzie terytorialnym i ustaw? o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z pó?n. zm)
informuje
więcej»
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Micha?ów
z dnia 08.04.2015r.

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pó?n. zm.), zawia-damiam, ?e zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu post?powania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267.) na wniosek firmy Us?ugi Elek-tryczne, Projektowo – Wykonawcze AS-EL Jaros?awa Kolera, O?. Na stoku 65a/11, 25-437 Kielce, dzia?aj?cego z pe?nomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z sie-dzib? w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, oddzia? Skar?ysko-Kamienna z siedzib? w Skar?ysku Kamiennej Al. M. J. Pi?sudskiego 51, 26-110 Skar?ysko-Kamienna zosta?o w dniu 26.03.2015r. wszcz?te post?powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, polegaj?cej na:
więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl