Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Instrukcja obsługi Biuletynu
Strona podmiotowa sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:

- nag?ówka (na górze strony) zawieraj?cego logo biuletynu, na którym umieszczony jest link do strony g?ównej BIP - www.bip.gov.pl.

- paska informacyjnego znajduj?cego si? pod nagówkiem - pasek inforacyjny zawiera nazw? Podmiotu oraz adres jego strony www.

- wyszukiwarki (w prawym górnym rogu) - umo?liwiaj?cej wyszukanie informacji po s?owach kluczowych

- menu przedmimotowego (z lewej strony) zawieraj?cego spis dzia?ów stron i podstron - s?u??cego  do wybroru kategorii informacji.

- okna g?ównego - gdzie wy?wietlane sa informacje.

- stopki - na ka?dej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wy?wietlana jest stopka podaj?ca informacje:

a) Kto jest g?ównym redaktorem BIP,
b) Kto jest odpowiedzialny za tre?? ogl?danej strony,
c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji ogl?danej strony (data i czas),
d) Kto redagowa? dan? stron?.

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajduj?cych si? w prezentowanym biuletynie, jest menu g?ówne. Wy?wietlane jest ono na ka?dej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. Menu przedmiotowe podzielone na dzia?y tematyczne w których znajduj? sie strony i podstrony informacyjne.  Aby znale?? informacj? nale?y klikn?? lewym przyciskiem myszy na nazwe strony. W oknie g?ównym uka?e sie wówczas tre?c strony. Je?li strona zawiera? bedzie dodatkowo podstrony, ich nazwy poka?? sie w ramce w prawym górnym rogu okna g?ównego, a tak?e na samym dole strony (wraz ze streszczeniem).
Do strony mog? zosta? za??czone pliki. W takim przypadku pod tekstem, u do?u strony widoczny b?dzie napis: za??czone pliki, a pod nim wykaz plików wraz z ich nazwami, opisem i informacjami o publikacji.


Wyszukiwarka
Je?li szukamy stron zawieraj?cych ??dane s?owo lub fraz?, nale?y skorzysta? z wyszukiwarki.
Wyszukiwarka przeszukuje zasoby stron informacji publicznej wed?ug frazy wpisanej w polu formularza wyszukiwarki. Je?li dana fraza zostanie odnaleziona, zostanie wy?wietlona lista stron zawieraj?cych fraz?, (tytu?y stron, ich streszczenie oraz link do pe?nej tre?ci). Aby przej?? do wyszukanego dokumentu nale?y klikn?? myszk? na jego nazwie lub linku znajduj?cym sie pod spodem.

Odno?niki w serwisie BIP, wy?wietlane s? w kolorze czarnym. Po wskazaniu odno?nika kursorem myszy, kursor przyjmuje posta? charakterystycznej d?oni a odno?nik zmienia kolor na czerwony.


  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl