Strona główna BIP
URZ?D GMINY MICHA?ÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZ?DOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ?awników do s?dów powszechnych na kadencj? od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarz?dzone na dzie? 6 wrze?nia 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY W?ADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZ?D GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak za?atwi? spraw? ?
Struktura organizacyjna Urz?du
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dost?p do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urz?dzie Gminy w Micha?owie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Biblioteka Gminna
Zespo?y Placówek O?wiatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

So?ectwa

 ORG. POZARZ?DOWE

Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 SAMORZ?DOWY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarz?dzenia Wójta Gminy
Podatek i op?aty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o ?rodowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWI?ZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pe?nomocnik Wójta ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Micha?ów
Gminna Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Micha?ów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Micha?ów
Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Micha?ów

 Maj?tek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Bud?et Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 D?ug i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudost?pnione w biuletynie

Informacje nieudost?pnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Archiwum stron
Lista archiwalnych wersji stron
Data archiwizowaniaTytuł
2015-07-24 08:12:14Struktura organizacyjna Urz?du
2015-05-25 12:58:18Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
2015-04-13 14:03:53Rady So?eckie
2015-04-10 12:30:30Rady So?eckie
2015-04-10 12:19:13Rady So?eckie
2015-04-01 12:32:24Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
2015-03-16 12:16:21Wykaz so?ectw i so?tysów
2015-02-11 11:40:02Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
2015-02-09 13:41:54Podatek i op?aty rok 2007
2015-01-27 15:12:25Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
2015-01-27 15:11:32Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
2015-01-02 12:35:37Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.
2014-12-15 11:48:24Sk?ad Rady Gminy
2014-09-25 14:49:06Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2014-05-22 12:56:45Struktura organizacyjna Urz?du
2014-04-07 11:57:10Wykaz so?ectw i so?tysów
2014-02-12 13:26:20Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzale?nie? i Przemocy w Micha?owie
2014-01-16 11:19:36Struktura organizacyjna Urz?du
2013-02-15 14:00:06Skargi i wnioski
2013-02-15 13:47:54Skargi i wnioski
2013-02-13 08:01:30Skargi i wnioski
2012-12-14 09:59:31Zespó? Placówek O?wiatowych w Micha?owie
2012-12-14 09:58:37Zespó? Placówek O?wiatowych w W?chad?owie
2012-05-31 09:08:15Biblioteka Gminna
2012-05-15 14:54:55Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
2012-05-15 14:50:35Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
2012-02-29 15:15:402010
2012-02-29 15:09:292010
2012-02-29 13:11:25Struktura organizacyjna Urz?du
2012-01-24 07:48:34JAK ZAREJESTROWA? DZIA?ALNO?? GOSPODARCZ? ?
2011-11-14 07:31:05Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2011-09-22 09:13:59Wybory Parlamentarne 2011
2011-09-22 09:11:01Wybory Parlamentarne 2011
2011-09-22 09:02:11Wybory Parlamentarne 2011
2011-09-22 08:39:36INFORMACJE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
2011-09-22 08:31:57INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPE?NOSPRAWNYCH
2011-07-22 10:51:30Biblioteka Gminna
2011-07-22 10:49:19Biblioteka Gminna
2011-07-13 08:56:26Zespó? Placówek O?wiatowych w S?dowicach
2011-07-13 08:55:30Zespó? Placówek O?wiatowych w W?chad?owie
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZ?D GMINY MICHA?ÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl